16. januar 2008

Innsjøer i Norge

Hva er grunnen til at norske innsjøer er dypere enn innsjøene i Europa?

Du kan for eksempel lese om norske innsjøer i "Nasjonalatlas for Norge, hovedtema 3 (vann, snø og is)".
De 4 dypeste sjøene i Europa ligger i Norge (Hornhindalvatnet, Salsvatnet, Tinnsjå og Mjøsa). I alle disse ligger bunnen under havets overflate. Dette er fordi de er laget gjennom breerosjon, som er den eneste erosjonsprosess som gjør at bunnen blir liggende under havnivå. Erosjonen er kraftigst nær ytterkanten av breen, hvor breene har større fart. Mange av disse sjøene ligger i en sone av breen hvor det var kraftig erosjon gjennom flere faser av istidene.

Breerosjonen kan også ha noe med berggrunnsgeologi å gjøre, f.eks. at det var sprekker eller svakhetssoner i grunnen som gjorde at erosjonen fikk større virkning.