18. februar 2011

Hvordan er tilgangen på rent drikkevann i Norge?

Hvordan er tilgangen på rent drikkevann i Norge?

Tilgangen på rent drikkevann er generelt veldig god i Norge. 90% er tilknyttet vannverk som er underlagt offentlig kontroll og hvor vannet har fått nødvendig behandling (desinfisering, fjerning av humus, pH-justering etc) dersom det ikke er rent fra naturens side.

Omtrent en tredjedel av vannverkene henter vann fra sjøer, og disse forsyner gjerne mange mennesker i de største byene, omtrent en tredjedel av vannverkene henter vann fra elver og omtrent en tredjedel henter grunnvann fra filterbrønner i løsmasser. Øvrige 10% av befolkningen som bor i spredt bebyggelse har ofte vann fra gravde eller borede brønner i berget som henter ut grunnvann. Vann som har vært i grunnen lenge, er fritt for sykdomsfremkallende bakterier, men det er viktig at brønnen er godt beskyttet slik at ikke forurenset vann fra overflaten kan renne direkte ned i brønnen.

Du kan lese om drikkevann og helse på Folkehelseinstituttets nettside.

På de fleste steder i Norge regner eller snør det ganske ofte. Ikke alle er glad i regn, men det gjør at vi har nok vann! Norges vassdrags og energidirektorat måler hvor mye vann som renner i elvene våre, se http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Hydrologi/. Det er bare Island, blant europeiske land som har mer ferskvann per innbygger enn Norge.