18. mars 2010

Hva gjør Forsvaret med naturen?

NGU deltar i et prosjekt som blant annet skal kartlegge kjørespor i terrenget som følge av Forsvarets aktiviteter.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag av Forsvarssbygg å kartlegge langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms. NGU deltar som underleverandør i prosjektet.

Hensikten med prosjektet "Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms" er å utvikle kunnskap og rutiner som kan forebygge skade på naturen. Forsvaret har hatt en omfattende virksomhet i Troms, ikke minst i flere store skytefelt. Prosjektet skal blant annet kartlegge kjøresporskader i terrenget i disse skytefeltene. For å kartlegge slike skader er det en forutsetning å kjenne hva slags mekaniske egenskaper grunnen har. Forskjellige typer berggrunn og løsmasser har ulik bæreevne og ulik evne til å motstå kjøresporskader. NGU har tidligere kartlagt løsmassene i Troms fylke i regional skala, og dette gir grunnlag for å undersøke de aktuelle områdene i større detalj. Undersøkelsen vil omfatte mindre områder som velges ut i samarbeid med NINA.

Prosjektet går over 2 år og er i sin helhet kostnadsberegnet til 1,7 millioner kroner.

Kontaktperson ved NGU: Rolv Dahl tlf: 77 75 01 28 / 73 90 40 04