18. februar 2011

Hva er forskjellen på et isranddelta og en endemorene?

Hvis begge landformene ble dannet når breen stod i ro, hva avgjorde da om det ble en endemorene eller et isranddelta? Eksempelvis er det i Eidfjord blitt dannet både endemorene under vann og isranddelta. Foregikk dette da på samme tid eller ved forskjellige tidspunkt?

Forskjellen er at et israndsdelta bygges opp i et vannbasseng (sjøen) av grus og sand som er ført med breens smeltevann. Er smeltevannstransporten stor nok kan man få dannet store israndsdeltaer. Men hvis breen smelter for raskt tilbake, rekker ikke smeltevannet å bygge opp et isranddelta. Derfor sier man at breen må bevege seg relativ lite for at et israndsdeltaet skal bli bygget opp.

Endemorener avsettes foran breen ved ’bulldozing’ og/eller ved transport av sedimenter fra under isen, som deretter avsettes som en voll av
sedimenter med stort sett alle kornstørrelser (morenemateriale). Et israndsdeltaet vil derimot bestå kun av sand/grus (breelvavsetning).

Uten detaljkunnskap kan det for Eidfjord være flere muligheter:

  • Breen kan danne en endemorene under vann under fremrykk og etterpå få den begravd helt eller delvis av et isranddelta når breen stoppet noe opp.
  • Teoretisk skulle man kunne fått bygget opp et israndsdelta i en side av en fjord (der en stabil smeltavannskanal kommer ut), mens en morene ble bygget opp på den andre siden, men ofte kan det være delt opp i flere faser.
  • Endemorenen kan også dannes ytterst i fjorden. En stund etter, når breen er smeltet en del tilbake, kan et israndsdelta bygges opp lengre inne i fjorden.