27. juli 2020

Helikopteraktivitet i fjellområder

Det blir en del helikoptertrafikk i utvalgte fjellområder i Norge i august og september. Foto: NGU
Norges geologiske undersøkelser (NGU) gjennomfører i august og september skredfarekartlegging i en rekke fjell i fylkene Vestland, Møre og Romsdal, Innlandet, og Troms og Finnmark. I forbindelse med arbeidet blir det gjennomført helikopterflyginger og -landinger, i tillegg til en del droneflyging.

Oversikt over hvor og når arbeidet skjer ser du her:

En detaljert oversikt er listet i vedlagte .pdf-fil.

På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utfører NGU-forskere kartlegging av store fjellskred og ustabile fjellpartier i Norge. NVE har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker.

Kartleggingen av ustabile fjellparti og store fjellskred foregår primært i høytliggende fjellområder, og inkluderer geologisk feltbefaring og muligvis periodiske bevegelsesmålinger med GPS og andre teknikker. Det blir i den forbindelse benyttet helikopter til frakting av utstyr og personell. 

Det presiseres at NGU vil begrense både helikopter- og droneflygningen mest mulig, og at arbeidet blir utført så skånsomt som mulig. Det er mulig det blir foretatt landinger i et eller flere av de antatt ustabile fjellpartiene, se vedlagte oversikt. 

Flere steder er umulig å nå til fots. Her bruker forskerne en drone (RPAS) til å ta bilder. NGUs drone veier under 1 kg. Forskere skal ikke fly dronen inn til verneområder, hvor det vanligvis kreves en spesiell dispensasjon fra naturmangfoldloven. Hensyn blir tatt til både menneskelig aktivitet og til beitedyr.

  • NGUs kontaktperson for selve arbeidet i fjellene, er forsker Marie Bredal, tlf.: 73 90 41 15 / 488 69 422, marie.bredal@ngu.no
  • NGUs kontaktperson for logistikk og samarbeid med kommunene, er seniorkonsulent Anne Liinamaa-Dehls, tlf.: 73 90 40 40, ald@ngu.no