16. september 2021

Har Norge og Norden nok mineralressurser for det grønne skiftet?

Vi tar i bruk stadig flere metaller og mineraler. Mange kritiske råmaterialer er nødvendige for det grønne skiftet. Illustrasjon: NGU
Det grønne skiftet og overgangen til bærekraftige fornybare energikilder krever tilgang til en rekke kritiske mineralressurser. Konkret gjelder dette metaller og mineraler som brukes til alt fra mobil teknologi til grønn transport og energiproduksjon, for eksempel elbiler, batterier, mobiltelefoner, touch-skjermer og solcellepaneler. Behovet for slike mineralressurser har økt betydelig de siste årene og man forventer at etterspørselen kommer til å øke kraftig i framtida.

EU har identifisert et sett mineralbaserte råmaterialer som er særlig kritiske for europeisk industri og næringsutvikling, såkalte «Critical Raw Materials» (CRM). Et råmateriale defineres som kritisk hvis det har stor økonomisk betydning, og hvis tilgangen eller forsyningen er forbundet med høy risiko.  Alle slike kritiske råmaterialer finnes i geologiske forekomster og krever gruvedrift for å kunne utvinnes, og mange av dem er helt nødvendige for gjennomføringen av det grønne skiftet. 
  
På oppdrag fra Nordisk Ministerråd har Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nordiske søsterorganisasjoner kartlagt forekomster av og tilgang til slike kritiske råmaterialer i Norge og Norden. Torsdag 16. september presenterte partene sin forskningsrapport med anbefalinger til Nordisk Ministerråd.  
 
- Denne rapporten presenterer tre hovedtemaer: Kjente og antatte forekomster av kritiske mineralressurser i Norden, kart som viser dagens aktive uttak av kritiske mineralressurser, samt anbefalinger om videre geologisk kartlegging som kan gi underlag for videre økonomiske og politiske beslutninger om mineralutvinning på nasjonalt og nordisk nivå, forteller avdelingsdirektør Henrik Schiellerup i NGU.  

Krever bred kartlegging og robuste databaser 

- Norge og Norden har et stort potensial for ytterligere produksjon av kritiske mineralressurser som er nødvendige i en verden basert på fornybar energi. Vi har i dag en aktiv leteindustri og et juridisk rammeverk som sikrer god regulering og forvaltning i Norge og Norden. Geologisk kartlegging er imidlertid helt nødvendig for å sikre at fremtidige muligheter synliggjøres, og for at ressursene forvaltes på best mulig måte, sier Schiellerup. 
  
-  Vår berggrunn har mange likheter med verdens mest mineralrike områder, og i størrelse kan den sammenliknesmed mineralintensive arealer i Canada, Australia, Sør-Afrika og Brasil. Det er store regionale og nasjonale variasjoner, både geologisk og kunnskapsmessig. For å styrke felles kunnskap og beslutningsgrunnlag anbefaler partene gjennom denne rapporten at den geologiske kartleggingen intensiveres, og at satsingen på lagring, systematisering og tilgjengeliggjøring av geologiske data styrkes både nasjonalt og på tvers av landegrensene, avslutter Schiellerup. 

Les eller last ned hele rapporten her

Norden en viktig brikke for forsyning og økonomisk vekst 

Rapporten er finansiert av Nordic Innovation, en organisasjon underlagt Nordisk ministerråd, som jobber med mål om at Norden skal være en foregangsregion for bærekraftig vekst. Organisasjonen fremmer entreprenørskap, innovasjon og konkurranse innenfor nordisk næringsliv.  
 
Nordic Innovations talsperson, senior innovasjonsrådgiver Håkan Lind, sier følgende om rapporten som nå er levert: 
 
- Norden kan bli en sentral leverandør av metaller og mineraler. Vår unike situasjon gjør oss i stand til å sikre at alle deler av det grønne skiftet er bærekraftige. Rapporten peker på det nordiske perspektivet I den store sammenheng; at Norden som region kan løse utfordringen med forsyning av kritiske råmaterialer, samtidig som vi sikrer økonomisk utvikling innenfor gruveindustrien, sier Lind.

De viktigste kritiske mineralressursene i Norge og Norden: 

 • Kobolt 
 • Grafitt 
 • Hafnium 
 • Litium 
 • Niob 
 • Platinametaller 
 • Sjeldne jordarter 
 • Silisium 
 • Tantal 
 • Titan 
 • Vanadium