14. august 2013

Gulljakt

Jeg skal gå på skattejakt, dvs. forsøke å grave etter gull. Hvor er det størst mulighet for å finne gull?

Gull finnes i små mengder over store deler av Norge og kan finnes i både fast fjell, hvor det opptrer sammen med blant annet hvite kvartsårer og kismineraler som messingfarget svovelkis og gul kobberkis, og i løsmasser som sand og grus i gamle elveleier.
 
Det meste av gullet i fast fjell er så finfordelt at det er usynlig for det blotte øyet selv om fjellet kan inneholde mye gull totalt (f.eks. i Biddjovagge i Finnmark). Noen få steder finnes gullforekomster med gullkorn som er synlige (f.eks. Eidsvoll i Akershus, Bømlo i Hordaland og Bindal i Nordland). Tykke massive ganger på mer enn noen få millimeters bredde bestående av bare gull finnes nesten ikke i naturen. Det vanligste for hobbyletere er derfor å lete etter gull i løsmasser, f.eks. ved vaske sand og grus i bekker og elver. 
 
Ønsker du å vaske etter gull i elvesand med bruk av vaskepanne kan du for eksempel prøve deg i bekker og elver som ligger nedstrøms allerede kjente mineraliseringer/forekomster med gull. Hvis du ikke kjenner til noen slike kan du gå inn på http://www.ngu.no/kart/mineralressurser/, gå til Standardkart under kart-fanen til venstre og velge Metaller - Edelmetaller.
 
 
Hvis du finner store nok korn av gull, så er den beste testen for å skille det fra kobberkis å ta en nål og ripe i kornet. I motsetning til kobberkis, som er hardt og sprøtt, er gull et bløtt og smibart metall som lett lar seg ripe i.
 
 
Trenger du flere tips til hvor og hvordan du kan lete, kan du se i boken "Gullgraverens ABC" fra 1996 som finnes scannet og er tilgjengelig på nett hos Nasjonalbiblioteket.  
 
Boken viser bl.a. til NGU for analyse av gullholdige prøver. NGU utfører pr i dag ikke egne kjemiske analyser for gull, men sender prøver som de tror det er gull i til utlandet for kjemisk analyse, men dette medfører en utgift for den som ønsker analysen.
 
Siden denne boken ble utgitt har vi og fått en ny minerallov ("Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)", se http://www.lovdata.no/all/nl-20090619-101.html ) slik at de lover og forskrifter den henviser til ikke lenger er gjeldende.
 
Den nye mineralloven gjelder alle - både amatørgeologer og hobbyletere, forskere og industri.
Det viktigste å huske dersom man ikke er på egen grunn er det viktig at man kontakter grunneier i forkant  (jf Mineralloven §10 Varslingsplikt). I følge kapittel 2 kan du også lete i områder hvor det pågår eller har pågått drift så lenge du ikke er til hinder for noen (§8), du kan grave i grunnen med grunneiers samtykke (§9) og må varsle grunneier og bruker av grunn senest en uke i forveien (§10).  I tillegg er det grunneier som eier såkalt "alluvialt gull", dvs gull som opptrer i elvesand.  Hvis du i tillegg ønsker å lete i innmark, eksisterende massetak (brudd eller gruve i drift), nedlagte gruver, nærmere enn 100 m fra hus m.m. er du nødt til å ha samtykke fra grunneier og bruker av grunnen (§47).
 
Har du ytterligere spørsmål til mineralloven og tilhørende forskrifter, kan Direktoratet for Mineralforvaltning, tidligere kjent som Bergvesenet, hjelpe deg.
Kommunene kan ofte hjelpe til å finne ut hvem som er grunneiere i ulike områder.
 
 
Dersom du synes det virker for tungvint å gå ut på egen hånd er det også mulighet for å melde seg på kurs i gullvasking og lignende rundt omkring i landet.