18. mars 2010

Grunnvarme kan halvere strømregninga

Med strømpriser som når stadig nye høyder, bør oppvarming vurderes ved hjelp av varmepumpe. Benytter du grunnvarme kan du halvere strømregninga. I Norge var det totalt 37.000 varmepumpeanlegg ved utgangen av 2001. Svenske prognoser angir 50.000 nye anlegg bare i løpet av 2002.
Boring av energibrønn i boligfelt i Trondheim.
 

Selv om svenskene ligger milevis foran nordmenn i bruken av varmepumper til oppvarming av hus og vann, er geologien i Norge minst like godt egnet til grunnvarme som hos naboene i øst. Med en kraftpris som når stadig nye høyder, vil investeringer i et større grunnvarmeanlegg være innspart i løpet av relativt kort tid. Dess større behov du har for oppvarming, dess større er besparelsene. For eksempel har Nydalen næringspark i Oslo startet boringene til Europas største grunnvarmeanlegg i fjell. Dette anlegget skal levere kjøling og varme. Med dagens strømpriser vil anlegget være nedbetalt etter et par års drift.

Effektive energibrønner
En varmepumpe kan benyttes på flere måter. Det mest vanlige i Norge er å ha en varmepumpe som trekker energien ut fra lufta utendørs, og "blåser" oppvarmet luft inn i hus. Det er mer effektivt med å ta varme fra grunnen, for disse anleggene opprettholder ytelsene på årets kaldeste dag. Noe som uteluftanleggene ikke greier. Fast fjell, løsmasser eller grunnvann tappes for energi og varmer opp hus via vannbåren varme. Selve varmeavgivelsen kan gjøres på flere måter, fortrinnsvis ved lavest mulig temperatur, slik som ved gulvvarme, men radiatorer, viftekonvektorer og viftebatterier i ventilasjonen er også gode alternativer.
I hovedsak utgjør oppvarming av hus og vann minst 60 prosent av de totale strømutgiftene. En varmepumpe krever en strømkilde for å drives, men du vil likevel sitte igjen med minimum 2/3 i redusert forbruk. På den måten har du redusert strømregninga med 30-50 prosent. Erfaringer så langt tyder på at energibrønner er tilnærmet evigvarende. I tilegg til besparelsene i kroner og øre, får du et inneklima som anbefales av astmatikere og allergikere. Energibrønnen synes heller ikke på overflaten - så det er greit å ha brønner i egen hage.

Større anlegg mer lønnsomme enn mindre
Det er spesielt viktig - og lønnsomt - å tenke på grunnvarmealternativet ved nybygg. For større prosjekter med flere brønner er det en god del i å spare på å lade ned overskuddsvarme sommerstid. Dette er greiest å få til, ved å samle avkastluften fra venntilasjonen. Som en tommelfingerregel vil man kunne spare 1/3 av brønnene og få kortere grøfter.

En del kommuner krever at alternative energikilder utredes i forbindelse med nybygg.

Forskning og kartlegging
NGU forsker aktivt på å utnyttelse av grunnvarme. Blant annet måler forskerne ved NGU varmeledningsevnen i grunnen. Arbeidet vil ende opp med et kart som viser grunnvarmepotensialet i onrådet der du bor. Du kan allerede nå benytte NGUs internettsider for å se på borebrønnarkivet og for å bestemme berggrunnen der ditt prosjekt er lokalisert. Dette er nyttig informasjon for å dimensjonere varmeopptaket riktig.

Kontaktperson på NGU:
Kirsti Midttømme, tlf. 73 90 43 16

Les mer: Grunnvarme - en lønnsom og miljøvennlig investering
Les mer om varmepumper hos Norsk Varmepumpeforening
Les mer om grunnvarme