18. mars 2010

Geologiske undersøkelser i Troms

Siden 1997 har NGU samarbeidet med Troms fylkeskommune om "Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms". Seks års geologiske undersøkelser har gitt et godt grunnlag for å sette geologiske spørsmål på dagsorden i fylket.
Spåkenes i forgrunnen, en randmorene som forteller om isens herjinger i Troms i istiden. Lyngsalpene i bakgrunnen.

Programmet skal avsluttes ved årsskiftet. De viktigste målene har vært å:

  • undersøke geologiske ressurser som kan utnyttes i næringsutvikling
  • skaffe geologisk grunnlag for å gi gode råd i spørsmål om arealforvaltning og miljørelaterte tema i forvaltningen

Noen stikkord for virksomheten er: Mineraler, metaller, naturstein, pukk og grus, skredundersøkelser, grunnvann, grunnvarme, kartlegging av berggrunn og løsmasser.
Den omfattende informasjonen som er samlet inn, gjøres tilgjengelig digitalt gjennom NGUs databaser, samt i trykte rapporter og kart. Vi ser også behov for en omfattende markedsføring, både av resultatene og av geologi som viktig tema i Troms. Geologisk informasjon har en betydelig nytteverdi for samfunnet, men den må tas i bruk for at disse nytteverdiene skal realiseres.
Programmet har lagt vekt på å ha en god dialog med involverte kommuner og brukere underveis. Nå vil vi utvikle denne kontakten for å spre informasjon om resultatene i programmet, og gi råd om hvordan den geologiske informasjonen kan brukes. I løpet av året vil vi besøke kommunene og lage tilpassede analoge og digitale "sluttprodukter" for de ulike målgruppene.

Kontaktperson ved NGU: Rolv Dahl

Mer informasjon om Tromsprogrammet på prosjektets egne hjemmesider (sidene er under bearbeiding).

Leirskred i Målselv, Troms, juni 2001.