18. mars 2010

Gamle miljøsynder vender tilbake

NGU har i flere år jobbet med å analysere jordprøver, blant annet for å se på forekomsten av miljøgifter som PCB, arsen og bly. Nå blir NGUs kompetanse på området benyttet for å undersøke gamle miljøsynder i et bolig- og lekeområde i Trondheim.
NGUs Morten Jartun, Malin Anderson og Tore Volden tar prøver fra Okstadbrinken i Trondheim som skal analyseres.

Landet vårt har et stort antall gamle fyllplasser og avfallsdeponier. Områder som i ettertid har blitt benyttet til blant annet boligformål.
- Det er meget uklokt å omdisponere fyllplasser til boligformål. Det frarådes på det sterkeste, sier forsker Rolf Tore Ottesen ved NGU. Han deltar i arbeidet med å kartlegge boligområdet Okstadbrinken i Trondheim for miljøgiften PCB. Området har 32 boliger med tilhørende tomter, to lekeplasser og friområder. Alt sammen plassert på et gammelt deponi fra en glassindustribedrift. Tidligere undersøkelser viser stort innhold av PCB i tilgrensende områder.

Usynlig problem
- Området er fullt av glassbiter. Det er et synlig problem. Det usynlige problemet er giftene som befinner seg i jorda. Vi vet at PCB ble benyttet i produksjon av vinduer, og denne giften er skadelig for miljøet, forteller Ottesen.
Det har nå blitt tatt prøver av overflatejorda i området. I tillegg har det blitt tatt en rekke prøver fra jorda flere meter under overflaten.

- Miljøgifter som PCB i overflatejorda utgjør en trussel fordi den lettere kommer i berøring med mennesker. Forurensning som ligger lenger ned i jorda vet vi mindre om. Derfor kan vi ikke trekke bastante slutninger, sier Rolf Tore Ottesen.

Grundige undersøkelser i norske byer
NGU jobber systematisk for å utvikle metoder som avslører forurensende miljøgifter. Byer som Tromsø og Bergen har tidligere blitt grundig undersøkt. Resultatene var til dels nedslående.

Okstadbrinken i Trondheim. Et boligområde som er bygget på et gammelt avfalldeponi.

Det pågående arbeidet i boligområdet i Trondheim er en del av Statens Forurensningstilsyns prosjekt "Grunnforurensning 2005." Prosjektet har som mål å rydde opp i 600 områder med forurenset grunn i Norge innen 2005. Nasjonalt institutt for folkehelse har advart mot miljøgifter i jord. De anbefaler at man skifter ut jord som inneholder mer enn 0,5 milligram PCB per kilo.

Les mer om jordforurensning
Les om SFTs prosjekt Grunnforurensning 2005

Kontaktperson ved NGU:
Rolf Tore Ottesen, tlf: 73 90 43 02