18. mars 2010

Forurenset jord i Tromsø

NGU har foretatt en lang rekke i undersøkelser av jorda i Tromsø. Resultatene viser blant annet at jorda bør skiftes ut på 55 av 83 lekeområder. Hovedårsaken er forurensning fra trykkimpregnert trevirke.

I samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har NGU undersøkt innholdet av tungmetaller og giftstoffer i jordprøver ulike steder i byen.

Innholdet av arsen, bly og andre tungmetaller i jordprøver fra 83 barnehager, grunnskoler og lekeplasser på Tromsøya og de sentrale delene av Kvaløya og fastlandet er undersøkt. De kjemiske analysene av 819 prøver ligger til grunn for en helseriskiovurdering.

Jorda i barnehagene og lekeplassene på barneskolene er i varierende grad forurenset av arsen. Arsenkilden er CCA-trykkimpregnert trevirke som er tilsatt arsen, kobber og krom for å hindre angrep av organismer som skader trevirket. Barn kommer i kontakt med arsen når de har hudkontakt med jorda, sanda eller trevirket, når de spiser jord, sand, snø eller slikker seg på skitne fingre og ved innånding av oppvirvlet sand.

Det øverste jordlaget i lekemiljøene er lite forurenset av tungmetaller, men tre barnehager er forurenset med bly.

Som et resultat av disse undersøkelsene anbefales følgende tiltak for bedring av situasjonen:

 • Fjerning av jord/ sand i 1 meters bredde og 20-30 cm dybde rundt CCA-trykkimpregnert trevirke i kontakt med jord/sand. Det er anbefalt fjerning av masser i 55 av 83 lekeområder i Tromsø
 • Oljebeising eller bruk av treolje på trevirket for å redusere ytterligere utlekking av arsen. På sikt bør alt CCA-trykkimpregnert materiale fjernes.
 • CCA-trykkimpregnert trevirke og gravemasser rundt disse leveres til godkjent avfallsmottak
 • Fjerning av masser i 3 barnehager der blykonsentrasjonen i jorda overskrider 150 mg/kg
 • Fjernede masser erstattes med rein jord
 • Gravemassene må leveres til godkjent avfallsmottak

Annen jordforurensning i Tromsø
302 prøver av overflatejord fra de tettest befolkede områdene av Tromsø er samlet inn og analysert for tungmetaller og arsen. 18 prøver fra Tromsøya er analysert for PAH og PCB. Undersøkelsen har kartlagt fordelingen av de ulike stoffene og vil være med på å beskrive miljøbelastningen i de ulike bydelene

De ytre og yngre bydelene i Tromsø, som områdene Hamna, Sjømannsbyen, Norrøna, Sorgenfri, sentrale Kvaløya og sentralt på fastlandet er lite forurenset. Enkelte steder har lokal punktforurensning av blant annet bly, sink og tinn. Tromsø sentrum og Skattøra er forurenset med bly, sink, arsen og enkeltprøver med PAH og PCB.

De antatt viktigste kildene til forurensning av Tromsø sentrum, og lokal forurensning, blant annet på Skattøra er:

 • Bybrannene i blant annet 1948 og 1969 (PAH, bly)
 • Biltrafikk, spesielt etter opphevelse av importrestriksjoner på 1960-tallet (bly i bensin, PAH)
 • Utslipp fra industri (sildoljefabrikk, margarinfabrikk, lærfabrikk, Tromsø gassverk)
 • Skipsverft (PAH, PCB, tinn (muligens TBT) bly, sink arsen)

Foreslåtte tiltak
Følgende tiltak anbefales etter jordundersøkelsen:

 • Resultatene fra jordundersøkelsen og undersøkelsen av små barns lekemiljø bør være grunnlag for en helserisikovurdering.
 • I områder med planlagt boligbygging, spesielt der gamle fyllplasser og industritomter er omregulert til boligformål, lekeplasser og barnehager, bør det tas flere prøver for å kartlegge grunnen ytterligere.
 • Jorda rundt Tromsø skipsverft og småbåthavnene både på Tromsøya og fastlandet bør undersøkes for innhold av miljøgiften TBT. De uorganiske analysene av tinn på disse stedene kan indikert TBT-forurensning.
 • Den miljøbelastningen som PAH og PCB utgjør i sentrumsnære strøk, og ved bygninger spesielt fra 1950-, 60- og 70-tallet, bør undersøkes nærmere. Dette kan gjøres ved at det tas flere prøver, og at det eventuelt undersøkes om innholdet av disse miljøgiftene har helsekonsekvenser for de som bor på grunnen og i boligene.

Tromsø kommune bør utrede om det er behov for endring av rutiner ved graving og flytting av masser fra sentrumsnære områder. Spørsmål som knyttes til dette er: Bør gravemassene analyseres for forurensninger? Bør massene deponeres fritt? Har Tromsø en lokalitet i nærheten av sentrum som kan brukes til å deponere middels forurensede masser?

Les mer om jordforurensning på NGUs prosjektside "Jordforurensning i byer".