18. februar 2011

Forskjellen på glimmerskifer og toglimmergneis

Hva er forskjellen på bergartene glimmerskifer og toglimmergneis (opprinnelse, utbredelse og innhold av mineraler)? Er det spesielle planter tilknyttet bergarten toglimmergneis?

En glimmerskifer har generelt et mye høyere innhold av glimmermineraler (biotitt og/eller muskovitt) enn en toglimmergneis, som hovedsaklig består av kvarts og feltspat, i tillegg til endel biotitt og muskovitt (dette er de vanligste glimmermineralene, men det finnes også andre).
 
Opprinnelsen til de to bergartene er også forskjellig.  En glimmerskifer er en metamorfosert (omvandlet) sedimentær bergart.  Mest sannsynlig en leirstein.  En toglimmergneis derimot, tolkes vanligvis til å være en metamorfosert magmatisk bergart, f.eks. en granitt.
 
Når det gjelder utbredelse av disse bergartene er det vanskelig å generalisere, men restene av den kaledonske fjellkjeden, som strekker ser fra Finnmark til Rogaland, består av mye glimmerskifer. Toglimmergneis finnes både i den kaledonske fjellkjeden (men er på langt nær så utbredt som glimmerskifer her), og i det eldre, prekambriske grunnfjellet.
 
Kjenner ikke til at toglimmergneis er assosiert med spesielle planter. Den har vanligvis en ganske ordinær kjemisk sammensetning, så det er vel tvilsomt om en slik assosiasjon finnes..