16. april 2008

Dypvannsdeponi og NGU

NGU har fått tilbakemeldinger på en nyhetsartikkel publisert på www.ngu.no og www.forskning.no den 22. mai, og vi ønsker derfor å komme med en presisering.

Artikkelen beskrev den heldekkende maringeologiske kartleggingen av Oslofjorden.

I et avsnitt om dypvannsdeponiet ved Malmøykalven heter det blant annet:

- Undersøkelsene i dette bassenget har blant annet avdekket en lang forkastningssone, hvor berggrunnen har forskjøvet seg kraftig. Her finner vi også pockmarks; dype groper hvor væske har strømmet opp gjennom fjordbunnen. I tillegg er det i dette området spor etter undersjøiske ras og vrakrester fra skip.

- Slike bunnforhold må vi kjenne til før vi gjør inngrep i naturen under vann; altså før vi bygger kaier, fundamenterer bruer, lager tunneler eller deponerer forurensede mudringsmasser - akkurat på samme måte som vi er vant til å kartlegge og ta hensyn til arealkonflikter på landjorda, fastslår forsker Aivo Lepland.¿

NGU har fått henvendelser om at dette avsittet kan misforstås, og har derfor presisert følgende:

1. Sjøbunnsforholdene som er avdekket i NGUs kartlegging, er vurdert av SFT og NGI ved planleggingen og plasseringen av dypvannsdeponiet.
2. NGU har ingen prinsipielle motforestillinger til en løsning med dypvannsdeponi.

Presiseringen ble allerede 23. mai lagt inn i det aktuelle avsnittet i nyhetsartikkelen på forskning.no og ngu.no.

Arne Bjørlykke
adm.dir
e-post: arne.bjorlykke@ngu.no
         
Aivo Lepland
forsker
e-post: aivo.lepland@ngu.no