23. august 2022

Deler erfaringer fra tunnelundersøkelser

Bilde fra tunneldriving.
Det er blitt testet ut en rekke geofysiske metoder for å avdekke svakhetssoner i fjell. Bildet er hentet fra stuffen i Holmestrandporten. Foto: Freddy S. Fagerheim/Bane NOR
Forundersøkelsene før bygging av tunneler er blitt kraftig forbedret her i landet. Nå deler Norges geologiske undersøkelse (NGU) erfaringer fra over 20 års samarbeid med en lang rekke aktører i bransjen.

- Mot slutten av 1990-tallet førte problemer med utbyggingen av Romeriksporten til store forsinkelser, setningsskader og kostnadssprekk. Bransjen selv tok da initiativ til å få etablert et forskningsprosjekt for å se på gjennomføringen av slike prosjekter, forteller forsker Jan Steinar Rønning ved NGU.

Viktig å dele erfaring

Han har nå sammenfattet resultatene av arbeidet med denne problemstillingen de siste 20 årene i en 340 siders rapport.

- Mange geofysiske metoder er blitt testet ut for å avdekke svakhetssoner i fjell, og flere er etter hvert blitt standard metodikk i undersøkelsene som skjer før en tunnelutbygging. I en avtale vi inngikk med Statens vegvesen tilbake i 2009, ble det stilt krav om kompetanseoverføring; at relevante erfaringer fra alle prosjekter skulle deles. Vi ser på dette som svært viktig og har derfor belyst en rekke tema i vår sluttrapport, sier Rønning.

Svakhetssoner i berg

Rapporten omfatter følgende tema, som alle har forbedret forundersøkelsene:

  • Magnetiske data for påvising av forvitringssoner i berget. 
  • Todimensjonale motstandsmålinger, såkalt 2D Resistivitet, for påvising og karakterisering av svakhetssoner i berget.
  • Seismikk for påvising og karakterisering av svakhetssoner i berg, samt tolking av hvor dypt det er ned til berget. 
  • Mulige problemer med radioaktivitet ved anlegg i berg. 
  • Undersøkelser av borehull for å sjekke kvaliteten på bergmassene.
  • Sammenstilling av bergartenes fysiske egenskaper og vanngiverevne.

- NGU har også arbeidet med tyngdekraftmålinger, en metode som er mindre vellykket for påvising og karakterisering av svakhetssoner i berg. En annen metode, såkalt «cluster-analyse» eller samtolkinger av flere datasett, trenger videre arbeid, forteller Rønning.

Mange konferanser

NGU har gjennom de siste årene delt erfaringene fra arbeidet med ansatte ved regionskontorene i Statens vegvesen, og på en rekke nasjonale og internasjonale konferanser. 

- I den nylig utgitte sluttrapporten blir også resultatene fra prosjekter med det daværende Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre aktører tatt med, nettopp for å sikre erfarings- og kompetanseoverføring til framtidige ingeniørgeologer, påpeker Jan Steinar Rønning.

Ref.: Rapporten «Geofysikk og forundersøkelser for tunneler. Sluttrapport fra prosjektet "Forbedrede Forundersøkelser for Utbygging Tunneler (ForForUT)"»