23. august 2011

Byggematerialer gir radon i bygninger

Flere pukkverk i Norge drives på stein som gir økt fare for radon i inneluft. Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal nå granske materialer som er brukt i bygninger. Målet er å angi grenseverdier, bruksområder og målemetoder for industrien.

PukkverkKNUST FJELL: Eksempel på pukkverk i Norge. Pukkverk knuser fjell til grus og sand som brukes til byggeråstoff. - Vi vet for lite om sammenhengen mellom byggematerialer og radon i dag, sier forsker Guri Ganerød ved NGU.

Ufarlig grønnstein

- Trondheim er stort sett bygget på grønnstein eller leire, noe som ikke regnes som kilder for den usynlige, luktfrie og radioaktive radongassen. Problemet kan være pukk og grus som er fraktet til byggeplassene, eller bygningsmaterialer som lecablokker og betong, sier Ganerød.

NGUs forskere kunne starte arbeidet med å kartlegge radon i byggeråstoff nærmere enn de på forhånd hadde trodd. Ved en rutinemessig måling av radon fra NGUs egne steinprøver, fikk de en overraskelse: Prøvene inne i steinskapene viste verdier som forventet, men flere steder i en av bygningene ble det målt konsentrasjoner av radon som var betydelig høyere enn Statens stråleverns grenseverdier.

Nødvendige tiltak

På Lade har NGU tre bygninger fra forkjellige tidsepoker med forskjellig byggematerialer. Det eldste bygget fra 1961 og det yngste fra 1989 viser begge lave radonverdier, mens et påbygg fra 1999 og bygget som stod ferdig i 1976 har betydelig høyere verdier av gassen.

- Elementer i byggematerialet er trolig årsaken til de forhøyede radonverdiene i denne bygningen, mener avdelingsdirektør Jan Cramer ved NGU. Han koordinerer nå arbeidet med å gjennomføre nøyaktige langtidsmålinger med sporfilm, søke opp kilden for problemet og gjennomføre nødvendige tiltak for å utbedre problemet.

Undersøke materialer

NGU kartlegger forekomster av uran i berggrunnen i Norge. Radon dannes ved nedbrytning av uran. Gjennom prosjektet med radonfrie byggeråstoff, er institusjonen selv blitt en forsøkskanin.

- Kanskje flere bygninger i Trondheim fra denne perioden er bygget med samme type materiale og dermed har for høye radonverdier i inneluften. Vi skal nå se på byggematerialer som er brukt fra midten av 1970-tallet, spore opp produksjonssteder og analysere innhold av radioaktive elementer, forteller Guri Ganerød.

Forskerne ser spesielt på leca og betong, på byggekonstruksjonen og på fyllmassene, eller pukksålen, under bygningene.

Kan gi lungekreft

- Ekstra lufting og økt ventilasjon er enkle strakstiltak som reduserer konsentrasjonen av radongass, sier Jan Cramer, som i mange år har arbeidet med radioaktive materialer i Canada.

Det er i samarbeid med Statens strålevern at NGU kartlegger betydningen radon har for pukkverk. Målet er å angi grenseverdier og bruksområder for byggeråstoff, og tilrettelegge målemetoder for industrien. - Ny kunnskap vil sørge for at pukk og grus med høye verdier av uran og radium ikke brukes til boligformål, fastslår Guri Ganerød.

Det er beregnet at 300 mennesker dør hvert år i Norge av lungekreft som er forårsaket av langvarig eksponering for radongass.

FAKTA

  • Radon (222Rn) er en radioaktiv, luktfri og usynlig gass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet uran (238U).
  • Uran er radioaktivt, og brytes ned veldig sakte, med en halveringstid på 4 milliarder år.
  • Over lang tid brytes uran ned til blant annet radon. Radon brytes (halveringstid 3,82 dager) i sin tur raskt ned til restproduktene vismut, polonium og bly. Det er overgangen fra radon til disse restproduktene som skader lungene våre. Dette skjer ved at det dannes radioaktiv a-stråling i løpet av nedbrytningsprosessen. Denne strålingen skader vevet i lungene våre og kan gi lungekreft.
  • Uran forekommer naturlig i mange av våre bergarter, som for eksempel alunskifer, granitt og granittiske gneiser.
  • NGU kartlegger forekomster av uran i berggrunn og løsmasser, og faren for radon i byggråstoff som pukk og grus i Norge.