12. juni 2014

Bergindustrien omsatte for over 13 milliarder

Norsk bergindustri omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 13,1 milliarder kroner. 58 prosent av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

Kalksteinsuttak i Tromsdalen, Verdal kommune, Nord-TrøndelagVERDIER: Fra et kalksteinsuttak i Tromsdalen, Verdal kommune i Nord-Trøndelag. Foto: Verdalskalk AS

Det er langs kysten i distriktene verdiene i stor grad skapes. Cirka 6200 sysselsatte fordelt på 856 bedrifter tok ut hele 97 millioner tonn mineralske råstoffer i 2013.

De viktigste fylkene etter omsetning er Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordland og Vestfold. Dersom vi regner Svalbard som et "fylke", havner omsetninger her som den fjerde største.

Gode priser på jern

Jern, kalkstein, pukk, kull, ilmenitt, larvikitt og olivin er de viktigste eksportproduktene. Eksportverdien har gått noe opp fra 7,5 til 7,6 milliarder kroner det siste året på grunn av gode priser på jern, kull, larvikitt og kalkstein. Omsetningen av kullproduksjonen på Svalbard har økt til 1,3 milliarder kroner i 2013. Omsetningen av byggeråstoffene grus, pukk og leire har økt til 5,4 milliarder kroner og naturstein ble omsatt for 1,1 milliarder kroner. Omsetningen av industrimineraler lå i fjor på 2,4 milliarder kroner og omsetningen av metalliske malmer på 2,7 milliarder.
 
De siste 30 årene har det vært en betydelig strukturendring i næringen, og vi ser at både omsetningen og eksporten endrer seg over år, avhengig av priser og behov både i Europa og på verdensmarkedet.

Eksportprodukter som går godt er i første rekke jern, pukk, kalksteinslurry, kull, ilmenitt og larvikitt.

Rekord i pukk og grus

Produksjonen av industrimineraler har variert de siste ti årene. 2006 var det beste året med 3 milliarder i omsetning. Nå er tallet 2,4 milliarder kroner. Produksjonen av metaller har økt i samme periode og var det siste året på 2,7 milliarder kroner.

Bruhagen massetak, Averøy kommune i Møre og RomsdalOFFSHORE: Fra Bruhagen massetak, Averøy kommune i Møre og Romsdal. Her tas det ut offshorestein til rørledninger på sokkelen. Foto: Jan Egil NordgårdDen sterke prisveksten den siste tiden, spesielt i byggebransjen, har ført til en rekordhøy produksjon av pukk og grus de to siste årene. I 2012/13 fikk byggebransjen en rekke nye prosjekter som sørget for en samlet omsetning på 5,4 milliarder kroner. Eksporten av pukk har også økt betydelig de siste to årene, 21 millioner tonn siste år til en verdi av 1,1 milliarder kroner. Tyskland, Nederland, Danmark, England, Russland og de baltiske landene er blitt de viktigste markedene for norske steinmaterialer til veg og betongformål.

De siste års fokus på mineralressurser i EU og et økt behov for lete- og undersøkelsesaktivitet i nordområdene, har samtidig ført til en økning i behovet for geofaglig kunnskap om hvor og hvordan de økonomiske mineralressursene opptrer.

Kjente mineralressurser

Produksjon av jern fra Rana Gruber AS og fra Sydvaranger Gruve AS vil trolig få den største veksten i produksjon og omsetning de neste årene.

I tillegg har Norge også sine særegne mineralressurser; som industrimineralene kalkstein til papirindustrien, nefelinsyenitt og olivin, malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt pukk til veg og betongformål av meget god kvalitet, blant annet devonske sandsteiner, gneiser og hvit anortositt. Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ellers i Europa.

I løsmasser og fast fjell finnes det i Norge i dag kjente mineralressurser til en potensiell verdi av mer enn 2500 milliarder kroner, fastslår NGU i tre rapporter som kom ut i 2012.


     

Kontaktperson ved NGU:
Seniorforsker og prosjektleder Peer-Richard Neeb,
tlf.: 73 90 41 62. mob.: 97 14 32 60
Kontaktperson ved DMF:
Avdelingsdirektør Peter J. Brugmans,
tlf.: 73 90 42 62

FAKTA:

  • Mineralstatistikken er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Produsentene sender inn driftsrapport med opplysninger om siste års produksjon og salg av produkter.
  • Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 29. april 2014. Statistikken ligger på nettet både til NGU og Direktoratet for mineralforvaltning, Publikasjon nr. 1 2014.

FAKTA:

GRANITT: Iddefjordsgranitt i Vigelandsparken i Oslo. Foto: Peer-Richard NeebGRANITT: Iddefjordsgranitt i Vigelandsparken i Oslo. Foto: Peer-Richard NeebBergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer:

  • Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og dolomitt)
  • Naturstein (bl.a. larvikitt, granitt, marmor, skifer og murestein)
  • Byggeråstoffer (sand, grus, pukk, kystsikringsstein og leire)
  • Metalliske malmer (jern, nikkel, ilmenitt/titan og molybden)
  • Energimineraler (steinkull og torv).

Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, f. eks jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk til veier, sand til betong, steinkull i metallurgisk industri og som energiråstoff. Hver nordmann bruker 13 tonn mineraler årlig, av dette utgjør pukk og grus 12 tonn.