18. mars 2010

Bergindustrien omsatte for 7 milliarder

Bergindustrien i Norge omsatte for om lag 7 milliarder kroner i fjor og sysselsatte i alt 5200 personer. I 2001 økte produksjonen for pukk, blokkstein, kull, ilmenitt, nikkelkonsentrat, kvarts og feltspat, mens det var størst nedgang i kalkproduksjonen.

De siste 10 årene har det skjedd en sterk strukturendring i næringen. Produksjonen av industrimineraler har økt kraftig, naturstein, pukk, sand og grus har økt moderat, mens metaller fra malmgruvene har hatt en sterk tilbakegang.

Det går fram av den ferske rapporten om produksjon og økonomisk utvikling for bergindustien i Norge, utarbeidet av NGU i samarbeid med norske mineralprodusenter.

Viktig distriktsnæring
Bergindustrien er en viktig distriktsnæring, spesielt i fylkene Nordland, Møre og Romsdal, Rogaland og Vestfold.

Bergindustrien benytter fem ulike grupper råstoffer
Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Det skilles mellom fem ulike grupper råstoffer:

  • industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt)
  • bygningstein fra naturstein ( bl.a. larvikitt, granitt og skifer)
  • byggeråstoffer (sand, grus, pukk og leire) 
  • metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd)
  • energimineraler (kull)

Dette er helt nødvendige råstoffer som inngår i vår hverdag. I et moderne samfunn kan en ikke klare seg uten f. eks jern, stål, kalkstein til sement, papir og jordbruk, pukk til veier, grus til betong og kull i mange industrielle prosesser.

Opplysninger gitt av norske mineralprodusenter
NGU  har sammenstilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge på basis av henvendelse til produsentene. Det er først og fremst verdi levert fra produsent (fob) og tonnasje på mineralprodukt/malm det innhentes informasjon om. I tillegg inneholder rapporten en oversikt over antall ansatte pr  produksjonssted. Foredlingsverdien på produksjonsstedet er oppgitt etter avtale med den enkelte bedrift.

Mer informasjon om mineralressurser

NGU-rapporten (2002.035) foreligger i norsk og engelsk versjon.