10. juni 2015

Bergindustrien omsatte for 13 milliarder kroner


Tekst: Peer-Richard Neeb Foto: Norsk Stein AS
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for 12,9 milliarder kroner. Cirka 54 prosent av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

Råstofftype byggeråstoff. Eksportverdi 2014.Dette er omtrent samme produksjon og omsetning av mineralske råstoffer som i 2013, noe mindre salg i tonn, men med høyere omsetningsverdi på noen av produktene. 

Det er langs kysten i distriktene verdiene i stor grad skapes. Det ble i 2014 produsert og solgt mineraler fra 1156 uttakssteder med cirka 6000 sysselsatte fordelt på 856 bedrifter. Her ble det tatt ut hele 96 millioner tonn mineralske råstoffer. 

Hver innbygger i Norge bruker 13 tonn med mineraler til innenlandsk forbruk. De viktigste fylkene etter omsetning er Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordland, Vestfold og Akershus. I tillegg kan omsetningen fra Svalbard regnes som er den femte største. 

Jern, pukk, kalkstein, kull, larvikitt, ilmenitt og olivin og er de viktigste eksport -produktene.  Eksportverdien har gått noe ned, fra 7.6 til 7 milliarder kroner siste år på grunn av endring i priser og produksjon på noen av produktene.

Omsetningen av byggeråstoffene grus, pukk og leire har økt til 5.7 milliarder kroner og naturstein ble omsatt for 1.03 milliard kroner. Omsetningen av industrimineraler har økt noe til 2.6 milliarder kroner og omsetningen av metalliske malmer var 2,6 milliarder kroner i 2014. Omsetningen av kullproduksjonen på Svalbard har gått ned til 0,8 milliarder kroner i 2014.
 
De siste 30 årene har det vært en betydelig strukturendring i næringen, men vi ser at både omsetning og eksport endrer seg hvert år avhengig av priser og behov både i Europa og på verdensmarkedet.

Økonomisk vekst
Generelt sett har produksjonen av industrimineraler variert de siste ti årene, hvor 2006 var det beste året med cirka 3 milliarder kroner i omsetning, noe som nå er gått ned til 2,4 milliarder kroner. Produksjonen av metaller har økt i samme periode, men var det siste året noe lavere med 2.6 milliarder kroner. 

Den sterke prisveksten, spesielt i byggebransjen, har ført til en rekordhøy produksjon av pukk og grus de siste tre årene. Fra 2012 til 2014 fikk byggebransjen en rekke nye prosjekter som medførte en betydelig økning i omsetningen til 5,7 milliarder kroner i 2014. Eksporten av pukk har også økt betydelig de siste tre årene, 21,8 millioner tonn siste år til en verdi på 1,3 milliard kroner. Tyskland, Danmark, Nederland, England, Russland og Baltikum er blitt de viktigste markedene av norske steinmaterialer til veg- og betongformål.

De siste års fokus på mineralressurser, også innenfor Europa og i EU-sammenheng, samt et økt behov for lete- og undersøkelsesaktivitet i nordområdene, har ført til en økning i behovet for geofaglig kunnskap om hvor og hvordan de økonomiske mineralressursene opptrer.

Framtidsutsikter
Produksjon av jern, både fra Rana Gruber AS og fra Sydvaranger Gruve AS, kan få den største veksten i produksjon og omsetning de neste årene avhengig av større produksjon og økende priser. 

I tillegg har Norge også sine særegne mineralressurser, som industrimineralene kalkstein til papirindustrien, nefelinsyenitt og olivin, malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt pukk til veg og betongformål av meget god kvalitet, blant annet devonske sandsteiner, gneiser og hvit anortositt til pukk.

Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ellers i Europa. I løsmasser og fast fjell finnes det i Norge i dag kjente mineralressurser til en potensiell verdi av mer enn 2500 milliarder kroner, fastslår NGU i tre NGU-rapporter som kom ut i 2012. NGU vil fortsette å beregne mer nøyaktige insitu-verdier på mineralressurser i drift og mulige nye kjente kartlagte forekomster.

Interessen for prospektering i Norge var økende fra 2009 til 2012. For 2014 er det samlet inn data fra alle produsentene som viser at de har brukt 75 millioner kroner på leting/prospektering etter nye ressurser for alle typer mineralforekomster i drift. I tillegg kommer 62 millioner kroner som NGU har brukt på kartlegging i Sør- og Nord-Norge i 2014, og norske og utenlandske prospekteringsselskapers letevirksomhet siste år i Norge.

Årlig statistikk
Mineralstatistikken er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Fra 2010 må produsentene i følge Mineralloven sende inn driftsrapport med opplysninger om siste års produksjon og salg av produkter til DMF. Før var dette frivillig for de fleste produsentene. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 13. mai 2015. 

Statistikken ligger på nettet både til NGU og Direktoratet for mineralforvaltning  med tittel: Mineralressurser i Norge 2014, mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2015.

En ny tjeneste på ngu.no er at produksjonssteder for mineralressurser siste år er lagt ut på tjenesten "Geologien i min kommune". Velg fylke, kommune for eksempel Larvik, utforsk kart, andre oppslag og produksjonssteder.

Kontaktperson ved NGU:
Seniorforsker og prosjektleder Peer-Richard Neeb, tlf.: 73 90 41 62/97143260

Kontaktperson ved Direktoratet for mineralforvaltning:
Peter J. Brugmans, tlf.: 73 90 42 62/95112493

Bergindustri

Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer: 

  • Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og dolomitt).
  • Naturstein (bl.a. larvikitt, granitt, marmor, skifer og murestein).
  • Byggeråstoffer (sand, grus, pukk, kystsikringsstein og leire).
  • Metalliske malmer (jern, nikkel, ilmenitt/titan og molybden).
  • Energimineraler (steinkull og torv).

Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, f. eks jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk til veier, sand til betong, steinkull i metallurgisk industri og som energiråstoff. Hver nordmann bruker 13 tonn norske mineraler årlig av dette er pukk og grus til byggeråstoff 12 tonn.