18. mars 2010

Berggrunn med ressurser

NIASSA, Mosambik: Berggrunnen i det nordlige Mosambik er dominert av proterosoiske gneiser som ble dannet for 1100-900 millioner år siden.
KART: NGUs geologer fyller stadig nye kartblad i nordlige Mosambik.
GNEIS: Disse gneisene tilhører Mosambik-beltet, som kan følges langs store deler av Øst-Afrika.

Det skjedde i forbindelse med sammenslåingen av det store kontinentet Rodinia.

Gneisene tilhører Mosambik-beltet, som kan følges langs store deler av Øst-Afrika. Berggrunnen i dette området har likhetstrekk med høygradsgneiser vi finner i Sør-Norge, spesielt i Bamble og Rogaland.

Enda nærere korrelasjon eksisterer med berggrunnen i "norske" Dronning Maud Land i Antarktis. Det østlige Afrika var nært knyttet til blant annet Antarktis i superkontinentet Gondwana inntil det sprakk opp for nær 200 millioner år siden.

Disse proterosoiske gneisene representerer i hovedsak opprinnelige størkningsbergarter. I tillegg ble mindre mengder vulkanske og sedimentære overflatebergarter avsatt. Disse bergartene ble senere sterkt omdannet på store dyp i jordskorpen og gjennomsatt av størkningsbergarter i proterosoisk til kambrisk tid under og etter den pan-afrikanske orogenesen - eller fjelldannelsen - for 4-600 millioner år siden.

Store tektoniske bevegelser i tilknytning til denne fjellkjededannelsen brakte bergartene oppover i jordskorpen.

Marmor og gull
Når det gjelder mineralressurser i disse områdene, utvinnes det i dag mindre mengder marmor som bygningstein. I 1990-årene var det også drift på en forekomst med grovkornet grafitt av høy kvalitet. Problemer med pålitelig elektrisitetsforsyning førte imidlertid til driftshvile. Andre mulige økonomiske ressurser inkluderer edelstener, nikkel, kobber, jern-titan og spesielle metaller.

Potensialet for utvinning av naturstein og andre byggeråstoffer er stort, men mangelen på infrastruktur gjør det vanskelig å utnytte råstoffene i dag.

Lengst nordvest i landet, langs Niassasjøen, opptrer et belte av lavgrads metamorfe (omdannede) overflatebergarter av ukjent alder. En rekke gullmineraliseringer er kjent i dette suprakrustalbeltet som domineres av metasedimenter gjennomsatt av felsiske og mafiske størkningsbergarter. Gullmineraliseringene er trolig dannet sent under den pan-afrikanske deformasjonsfasen.

Mineraløkonomisk sett er dette området blant de mest interessante i landet. Småskala gullutvinning foregår i dag i stor stil; i hovedsak av folk som vandrer over grensen fra Tanzania.

Gass og diamanter
Øst for dette beltet er avsatt klastiske sedimentære bergarter av permisk til triassisk tid (cirka 280-210 millioner år) i en fire-seks kilometer bred halvgraben-struktur. De korreleres med Karoo-sedimentene i Sør-Afrika.

I de nedre delene av denne sekvensen opptrer smale lag med kull, men mer interessant er det at disse sedimentene er gjennomsatt av kimberlitter, både som ganger og rør. Foreløpig er det ikke fastslått om disse inneholder diamanter.

I et opptil 10 km bredt belte langs kysten mot Det indiske hav er det avsatt sedimenter fra jurassisk tid (fra cirka 200 millioner år) og fram til i dag. Disse er dels kalkførende.

Forekomster av tungmineralsand med ilmenitt, rutil og zirkon finnes i en rekke områder, og i tillegg er det påvist spor av hydrokarboner, i hovedsak gass, men det er også muligheter for olje utenfor kysten.

Jan Sverre Sandstad