7. februar 2008

Bergarter med radonfare

Er det spesielle bergarter som gir radonfare? Tilhører larvikitt en av disse?

Larvikitt er en ufarlig bergart med tanke på radon. "Farlige" bergarter er gjerne granitter og Alunskifer. Alunskifer har høyest radonfare, etterfulgt av granitt/ryolitt og monzonitt/latitt.

Ligger det andre bergarter/masser over bergarter med radon, vil dette vanligvis hindre gjennomtrenging av radongass. En meter med leire eller f.eks. myrjord er nok til at man kan være ganske trygg. Men løsmasser som grus og sand regnes som lett gjennomtrengelige, og gjør det lettere å transportere radongass fra store dyp.

Les mer om radon og se kart over områder med radonfare på NGUs nettsider.