1. april 2009

Barytt i Finnmark

Er det gjort noen undersøkelser på Barytt i Finnmark? Er spesielt interessert i Sørøya, hvor jeg vet det finnes mange mineraler.

Norges geologiske undersøkelse gjennomførte i perioden 1984-87 leting etter baryttforekomster i Finnmark. Undersøkelsene ble konsentrert til Varangerhalvøya, men hele kystområdet fra Sørøya i vest ble befart. En rekke NGU-rapporter ble utarbeidet i forbindelse med undersøkelsene.

Det ble ikke påvist barytt på Sørøya. Undersøkelsene besto i hovedsak av prøvetaking/analysering og måling med bærbar XRF (analyseinstrument som kan påvise innholdet av barium i bergarten direkte i felt) og de er omtalt i NGU-Rapport 85.195: "Geologisk feltrapport fra baryttundersøkelsene i Finnmark i 1985"

Mest barytt ble det funnet i en forkastningssone i Trollfjorddalen på Varangerhalvøya, men ikke i så store mengder at det var lønnsomt å drive på denne. I tillegg finnes mindre mengder barytt i forbindelse med kjente bly-sink mineraliseringer ved Raudfjell i Repparfjord og Geitvann ved Porsanger. også i kobberforekomsten Raipas ved Alta finnes det barytt.