18. mars 2014

Astafjordprosjektet lønner seg

Kartlegginga av bunn- og strømforhold  og dyre- og planteliv i Sør-Troms, kan vise seg å spare samfunnet for mange millioner kroner. En ny rapport konkluderer med at Astafjordprosjektet er lønnsomt.

Oddvar Longva ombord på forskningsskipet "Seisma".Oddvar Longva har vært med på å kartlegge kysten i Astafjordene i Sør-Troms. Her bak roret på forskningsskipet "Seisma"

 


     

 

Rapporten er skrevet av Vista Analyse, og kommer året etter at kartlegginga av fjorden ble avsluttet. Undersøkelsene av kysten har foregått i 12 kommuner i Sør- og Midt-Troms. Sjøl om det er tidlig å konkludere, viser de første analysene at besparinga for samfunnet kan være på flere titalls millioner kroner.

- Analysen er grundig og nøktern. Potensialet er sannsynligvis mye større. Jo større areal vi får undersøkt, desto mer verdifull vil kunnskapen og samfunnsnytten være. Og med de nye dataene på plass, vil næring og forvaltning kunne sitte med den samme kunnskapen, sier Oddvar Longva. Han er forsker ved NGU og leder for NGUs del av Astafjordprosjektet. Longva har vært skipper på forskningsskipet "Seisma", som har vært sentral i innsamlinga av materialet.

Stor oppdrettsgevinst

I følge den nye rapporten, er det spesielt oppdrettsnæringa som vil få stor gevinst av det nye datamaterialet. Kartlegginga av sjø og bunn, vil gjøre det lettere å treffe med lokalisering av anlegg. Den nye kunnskapen vil også kunne bidra til å forebygge smitte og sjukdom.

Rapporten antyder en gevinst på opptil 53 millioner kroner for oppdrettsnæringa i Astafjord, først og fremst gjennom økning i kapasitet og lønnsomhet.

- Oppdrettsnæringa er forventet å bli vår store næring, og det antydes en femdobling av virksomheten i Norge. Med denne kunnskapen tilgjengelig, vil det bli mye lettere for næringa å drive effektivt og bærekraftig, sier Longva.

Fiskeri, miljø og turisme

Rapporten peker også på at de nye kartdataene kan gi store gevinster for fiskerivirksomheten i området. Dataene gir god oversikt over bunnforholdene og dermed hvor fisken kan befinne seg, og oversikten over grunnforholdene gjør det lettere å finne gode ankringsforhold og hindre skade på utstyr.

Kartdataene legger også til rette for en bedre forvaltning av det marine miljøet i området. Og de gir et godt grunnlag for nysatsing på turisme og rekreasjon.

Langsiktig nytte

Siden det er kort tid siden Astafjordprosjektet ble avsluttet, er det de mest åpenbare besparingene som er behandlet i rapporten fra Vista Analyse. Det understrekes likevel at nyttevirkningene vil vare langt fram i tid, og at dataene kan gi nye og omfattende gevinster om noen år.

Astafjordprosjektet kan nå få sin oppfølger i prosjektet "Kyst-Mareano", som er foreslått av Norges geologiske undersøkelse, Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning. Prosjektet tar sikte på å kartlegge vanndyp, havstrømmer, geologi, biologi og forurensing langs hele norskekysten. Regjeringen har prosjektet til behandling. Planen er å starte med hele kysten i Troms fylke.