18. mars 2010

Arsen i overflatevann

De geologiske undersøkelsene i Europa har i et stort samarbeidsprosjekt kartlagt vannkvaliteten på overflatevann fra hele Europa. Funnene er spennende.

Et europeisk geokjemisk atlas er under utarbeidelse. Geokjemikere, kjemiker og IT-eksperter har samarbeidet om dette prosjektet i 6 år.

Det er samlet inn prøver av vann, jord og sedimenter fra hele Eurpoa. Prøvene er analysert på 50 grunnstoffer. Atlaset beskriver nå-situasjonen for det kjemiske miljøet i Europa.

Arsen-konsentrasjonene som er vist på kartet indikerer hvor drikkevannet bør kontrolleres for arsen. I Norge er arsen verdiene lave, mens Ungarn, deler av Italia, Frankrike, Nederland, Spania og Portugal har høyere innholdet av dette grunnstoffet i sitt overflatevann.

Europeisk geokjemisk kart - As

Kontaktperson ved NGU: Rolf Tore Ottesen