22. august 2011

25 mil langt skredområde

MAREANOs sommertokt med "G.O. Sars" utenfor kysten av Nordland bekrefter at det har gått store skred i nedre halvdel av kontinentalskråningen. Langs skråningen er det et 250 km sammenhengende område som er berørt av skred, fra Trænadjupraset i sør til de dype gjelene utenfor Vesterålen i nord.

Årets sommertokt med G.O. Sars hadde som hovedmål å kartlegge den grunne delen av området Nordland VI. Undersøkelsene startet med multistrålekartlegging. Det nye datasettet bekreftet antakelser basert på data samlet inn i fjor høst, nemlig at det var store skred i nedre halvdel av skråningen. Langs skråningen er det et 250 km sammenhengende område som er berørt av skred, fra Trænadjupraset i sør til de dype gjelene utenfor Vesterålen.

Skredgroper på kontinentalsokkelenMultistråledata viser skredgroper i nedre del av kontinentalskråningen.

Gamle skred

Trænadjupraset er ca. 4000 år gammelt, men det er ikke kjent om de øvrige skredene har sammenheng med denne hendelsen. De kan derfor representere eldre skredhendelser. Bakkanten på enkelte skred er opp til 50 meter høye, og skred har berørt områder med vanndyp større enn ca. 1300 meter. Øst for skredområdet er det parallelle sedimentlag til minst 50 meters dyp under bunnen. Prøver tatt på skråningen ovenfor bakkanten av skredområdet tyder på at sedimentene domineres av silt og leire, og at enkelte lag er mer finkornige og mer skredutsatt enn andre.

Sand og grus

Etter videofilming av 19 områder på sokkelen er hovedinntrykket at havbunnen på de grunne områdene av Nordland VI består av sandig grus eller grusig sand. Det finnes også områder med mye stein og blokk, og lokalt er det nesten ren sand i forsenkninger. Det antas at det høye innholdet av stein og blokk er vasket ut av morenene under en periode med lavere havnivå, kort tid etter at det siste isdekket trakk seg tilbake fra kontinentalsokkelen. Sandbølger er observert og kan tyde på at lokale bunnstrømmer kan bli sterke nok til å transportere sand.

Stein og blokk på havbunnen.Bilde som som viser grusig bunn med stein og blokk. Avstand mellom røde laserpunkt er 10 cm.

50 millioner år gammel stein

Skråstilte lag kommer enkelte steder helt ut på havbunnen. Disse lagene representerer sedimentære bergarter som er mer enn 50 millioner år gamle, og på enkelte steder er det observert bergarter under videofilming. På norsk kontinentalsokkel er det ingen steder hvor det er avsatt mindre løsmateriale enn utenfor Lofoten og Vesterålen. Selv om de isavsatte sedimentene stort sett er under 20 meter tykke, er det ingen tvil om at isens krefter ligger bak mange, både store og små, landskapsformer.

"Lekkasjer" på havbunnen

Vesterdjupet er for eksempel muligens dannet ved at sedimentene har frosset fast til sålen av isdekket, og har blitt transportert og avsatt lengre vest. Det er avsatt opp til seks meter tykke, lagdelte sedimenter i denne forsenkningen etter at isen forsvant, og det er dannet små groper (pockmarks) i det øvre laget. Gropene som kan bli opp til 50 meter i diameter og er sannsynligvis dannet av oppsivende væske eller gass, men vi vet ikke om det er aktivitet i dag.

Pockmarks i Vesterdjupet.Data hentet inn ved hjelp av Topas over Vesterdjupet. Legg merke til de små gropene på havbunnen (pockmarks), som sannsynligvis er dannet av oppsivende porevæske eller gass.