18. mars 2010

2003 - Ferskvannets år

2003 er av FN utpekt til å være det internasjonale året for ferskvann. Dette vil bli markert spesielt på den årlige Verdens vanndag som er 22. mars. 95 prosent av alt flytende ferskvann er grunnvann og NGU bruker hvert år store ressurser på arbeid med grunnvann både i Norge og i u-land.

I Norge tapper hver innbygger i gjennomsnitt 170 liter vann per døgn hver fra kranene i eget hjem. I tillegg lekker det omtrent like mye vann fra det norske ledningsnettet. FN-sambandet mener vannlekkasjene i det norske ledningsnettet vil kunne dekke dekke vannbehovet i mesteparten av det sørlige Afrika.

 

 

 

1,1 milliarder mennesker er uten vannforsyning i verden. Klikk for stor figur

Viktigste geologiske ressurs
Vann er den viktigste geologiske ressursen på kloden vår. Uten vann ville grunnlaget for liv ikke være tilstede. Vann er dessuten en forutsetning for god hygiene og helse. En sjettedel av verdens befolkning har imidlertid ikke tilgang på rent drikkevann, og fire til seks millioner mennesker dør hvert år av sykdommer relatert til mangel på rent drikkevann. Dette er over ti ganger flere ofre enn de som mister livet som følge av krigshandlinger. NGU vil i Ferskvannets år bruke om lag 10 millioner kroner på arbeid med grunnvann nasjonalt og internasjonalt. 16 personer er direkte engasjert i NGUs innsats på grunnvann, bl.a. i prosjekt i Sør-Afrika og Ethiopia.

NGU har kompetanse innen flere felter som har betydning for kunnskap om grunnvann i Norge:

  • kvartærgeologi med informasjon om sand og grusavsetninger
  • bergsrtstyper, landhevning og sprekkesystemer i berggrunnen
  • hydrogeologi - kunnskap om kvantitet, kvalitet og forhold knyttet til vannets kretsløp
Vannets syklus. Klikk for stor figur

Forankret i lovverket
NGU deltar i arbeidet med innføring av EUs vanndirektiv, ved å utvikle en grunnvannsdatabase som skal tilfredsstille forvaltningens behov for informasjon. Om lag 70-80 prosent av alle data knyttet til grunnvann i Norge finnes ved NGU. NGUs rolle i forhold til grunnvann i Norge er forankret i §46 i Vannressursloven. Alle som foretar boring etter grunnvann plikter å sende inn opplysninger til NGU.

Les mer om grunnvann
Les mer om brønndatabasen
Les mer om "Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser"
Gråsteinen 6: Grunnvann - ikke bare vann
Grunnvann i fjell fra A til Å
Les mer om det internasjonale året for ferskvann
Les om ferskvannets år hos UNESCO
The World's Water
Lenker om vann

Kontaktpersoner ved NGU:
Jan Cramer, tlf: 73 90 43 10
Atle Dagestad, tlf: 73 90 43 60
Bjørn Frengstad, tlf: 73 90 43 80

Hvem har tilgang på rent vann i verden? Klikk for stor oversikt