13. juli 2017

Ønsker storsatsing i Polhavet


Boreskipet Vidar Viking og isbryterne Oden og Sovetskiy Soyuz i aksjon under IODP ACEX-boringer. Foto: Martin Jakobsson.
Det arbeides nå med å finansiere forskningsprosjektet ”Geosciences in the northern Arctic” (GoNorth), som skal kartlegge og undersøke den nordlige delen av Polhavet. Prosjektet er et samarbeid mellom flere av de største norske forskningsinstitusjonene. Målet er å få med flere andre land til et internasjonalt samarbeid.

12 norske forskingsinstitusjoner har nå sluttet seg sammen om GoNorth-prosjektet, som skal utforske havbunnen og geologien i de nordligste havområdene. Prosjektet vil trolig bli den største forskningssatsningen i Polhavet gjennom tidene.  

Prosjektet vil blant annet undersøke hvordan Polhavet åpnet seg. Havbunnen under Polhavet er et stort dypvannsbasseng som forskerne foreløpig vet svært lite om. GoNorth vil undersøke og kartlegge Nansenbassenget, området nordøst for Svalbard og frem til Gakkelryggen. Gakkelryggen er en nordlig fortsettelse av den midtatlantiske ryggen inn i Polhavet, som skiller Amundsen- og Nansenbassenget. Det ble funnet hydrotermale skorsteiner, ofte kalt minivulkaner på denne ryggen i 2003. Disse er kjent for å være yngleplasser for liv. Prosjektet skal i tillegg gi ny kunnskap om klimahistorien gjennom de siste 50 millioner år.

Havbunnen under Nordpolen er et stort basseng. Bildet viser noen av områdene GoNorth skal undersøke. Illustrasjon: MCR, NGU
Morten Smelror.

Prosjektet vil også utvikle og teste ny teknologi, som kan brukes til forskning i polare strøk. Andre forskningsdisipliner som har nytte av tokt i Polhavet kan også delta.

- Prosjektet vil utføre viktig geologisk grunnforskning, som igjen kan få stor betydning for forvaltning og bruk av naturresurser i dette vidstrakte området. Geologisk kunnskap om nordområdene er også viktig for å forstå hvordan klima og miljø i Polhavet har endret seg gjennom geologisk tid, og kan komme til å endre seg i framtiden. Det sier direktør ved Norges geologiske undersøkelse, og leder for styringsgruppa i GoNorth, Morten Smelror.

Ny del av Norge

I 2009 anerkjente FNs kontinentalsokkelkommisjon Norges krav til et område på størrelse med Storbritannia i Polhavet.

- Vi har et ansvar for å undersøke områdene vi har lagt beslag på. Nå har Norge avklart alle sine havgrenser i nord, og vi har sju ganger mer hav enn landområder. Dette har vi en plikt til å forvalte og utforske, mener Smelror. 

Regjeringen Stoltenberg etterlyste i 2011 mer kunnskap om den nye delen av Norges kontinentalsokkel.

Gunnar Sand. Foto: SINTEF

- Kunnskapen om området er svært begrenset fordi utforsking av Polhavet har hatt lav prioritet i Norge. Det er en allmenn oppfatning blant forskere at vi er i ferd med å bli akterutseilt på dette området. Det sier prosjektleder for GoNorth, direktør Gunnar Sand fra SINTEF. Sand er tidligere direktør ved universitetssenteret på Svalbard, og har lang erfaring med prosjektledelse for forskning i Arktis.

Internasjonalt samarbeid

Å forske i Polhavet er svært krevende, og medfører store kostnader. Store deler av Polhavet er islagt, og det fører til at man ofte må benytte seg av tunge isbrytere og avansert utstyr. GoNorth anslås til å koste rundt en halv milliard kroner.

- For å finansiere GoNorth-prosjektet er vi avhengig av et internasjonalt samarbeid. Både Sverige, Danmark og Tyskland har satset mye på forskning i nord, og disse har vi en god dialog med. Flere asiatiske land har også vist interesse, og vi er i dialog med miljøer i både Japan og Korea i forbindelse med GoNorth, forteller styreleder Morten Smelror.

Forprosjektet ble avsluttet i juni, og det er søkt om et tilskudd på 11.4 millioner kroner fra Utenriksdepartementet gjennom Arktis 2030-programmet til å drive prosjektet. Hvert enkelt tokt til Polhavet må igjen finansieres gjennom statlig støtte, deltakerorganisasjonene og internasjonalt samarbeid.

Samlet forskningsmiljø

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom en lang rekke norske forskningsinstitusjoner. UiB, UiO, UiT, NTNU, UNIS, NGU, SINTEF, NORSAR, NERSC, UNI Research, Akvaplan-niva og Norsk Polarinstitutt har alle sluttet seg til prosjektet. I første omgang er GoNorth tenkt til å vare i 3 år, men prosjektleder Gunnar Sand har forhåpninger om at det kan vare lenger.

- Vi har en visjon om at prosjektet kan gå i 5-10 år, med regelmessige tokt til Polhavet, forteller Sand.