16. august 2017

Økt eksport av norske byggeråstoffer


Norsk Stein sitt anlegg ved Jelsa. Foto: Norsk Stein AS
Økende internasjonal etterspørsel og skjerpede kvalitetskrav har ført til betydelig økt eksport av norske byggeråstoffer fra 1962 og fram til i dag.

Av Peer-Richard Neeb og Eyolf Erichsen, forskere

Knust fjell - pukk - til veier, betong og offshoreindustrien i Europa, er de viktigste eksportproduktene fra mineralindustrien.

I Europa er det et stort og økende behov for pukk og grus til bygge- og anleggsformål. I 2016 ble det eksportert byggeråstoffer fra Norge for 1,4 milliarder kroner.

Fra 2006 har eksporten av pukk økt betydelig. Eksporten av knust fjell fra forskjellige bergarter  til veier og betong i Europa har nå blitt det viktigste råstoffet fra mineralindustrien som eksporteres fra Norge. I flere land i Europa er det for lite tilgjengelige byggeråstoffer av god kvalitet til veg- og betongformål. Noe av dette behovet kan dekkes av eksport fra kystnære pukkverk i Norge. De viktigste mottakerlandene er Tyskland, Danmark, Nederland, England,  Polen, Russland og Baltikum.

Muligheten for å etablere nye pukkverk langs norskekysten med eksport for øyet, kan også være til stede under gitte forutsetninger. Flere norske bedrifter vurderer nye forekomster langs kysten.

Nye områder er aktuelle

I tillegg til ordinær eksport leveres det også pukk til offshorevirksomhet på norsk og utenlandsk sokkel, samt til nye områder for vindturbinparker til havs, hvor det vil være behov for store mengder pukk på havbunnen.

Jakten på kystnære og lett tilgjengelige forekomster bør fortsette etterhvert som berggrunnen blir bedre kartlagt. Store volum av kvalitetsstein ligger langs en kystlinje som er gjennomskåret av lett tilgjengelige og dype isfrie fjorder med gode havneforhold for utskipning.

Eksport til kontinentet

Et stort pukkverk vil kreve store investeringer og flere år med planlegging fram til drift. NGU har i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og industrien kartlagt flere mulige egnede områder langs kystlinjen fra Vest-Agder til Troms. Midt-Norge og Nord-Norge er tatt med i forslaget for å dekke mulighetene for eventuelle pukkleveranser offshore og kanskje til den amerikanske østkysten.

Her er en oversikt over hvilke land Norge har eksportert byggeråstoffer til de siste ti årene.

Omlag 25 prosent av den norske pukkproduksjonen gikk i 2016 som eksport til kontinentet og til offshorevirksomhet utenfor fastlandet. Eksporten startet i 1962 med prøvelaster til England og Tyskland fra Egersund kommune i Rogaland. Fra 1964 var det to produsenter med eksport fra Rogaland, og i 1982 utgjorde eksporten 500.000 tonn til en verdi av cirka 15 millioner kroner. I 2016 var eksporten 22,2 millioner tonn pukk, og 0,2 millioner tonn sand og grus til en verdi av 1,4 milliarder kroner. I tillegg ble det solgt 1,5 millioner tonn offshorepukk.

Stort forbruk av pukk

Dagens eksport besørges av 30 store pukkverk og ni grustak i Sør-Norge og noen steder i Nord-Norge. Tyskland, Danmark, Nederland og England har de siste ti årene importert 130 millioner tonn fra Norge til en salgsverdi av cirka 6,5 milliarder kroner. Disse europeiske landene har til sammen et årlig forbruk på  omlag 300 millioner tonn pukk.

Bergindustri

Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer: 

  • Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og dolomitt).
  • Naturstein (bl.a. larvikitt, granitt, marmor, skifer og murestein).
  • Byggeråstoffer (sand, grus, pukk, kystsikringsstein og leire).
  • Metalliske malmer (jern, nikkel, ilmenitt/titan og molybden).
  • Energimineraler (steinkull og torv).

Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, f. eks jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk til veier, sand til betong, steinkull i metallurgisk industri og som energiråstoff. Hver nordmann bruker 13 tonn norske mineraler årlig av dette er pukk og grus til byggeråstoff 12 tonn.