Bruk av grunnvann

Grunnvann er en usynlig ressurs, men spiller likevel en stor rolle for mange av oss som benytter vannet til for eksempel drikkevann, oppvarming og kjøling.
Grunnvannskilde i Folldal som gir drikkevann til hytteeiere. Foto: Bjørn Frengstad, NGU

I Norge utgjør grunnvann 10-15 % av vannforsyningen. Dette er svært lite sammenliknet med de fleste andre land i Europa. Eksempelvis bruker Danmark og Østerrike mer enn 95 % grunnvann. Årsaken er at vi har rikelig tilgang på overflatevann.

Grunnvann er generelt sett bedre beskyttet fra naturens side enn overflatevann, det er nært forbrukeren, ofte økonomisk gunstig og sesongvariasjoner i både mengde, temperatur og kvalitet er liten. Grunnvann er dermed veldig godt egnet til vannforsyning særlig ved spredt bebyggelse, som for eksempel gårdsbruk eller hyttefelt.

Grunnvann kan tas ut gjennom borebrønner i fjell og rørbrønner i løsmasser. En borebrønn i fjell bør bores tilstrekkelig dypt til at stabilt tilsig av vann sikres, også i eventuelle lange tørkeperioder. Fordi de vanligste bergartene i Norge er tette, må en borebrønn krysse én eller flere vannførende sprekker i fjellet for å gi vann. Grunnvann i fjell benyttes som regel til små vannverk og enkelthus. Sammenliknet med fjellbrønner gir rørbrønner i løsmasser normalt større vannmengder. Løsmassebrønner etableres med slissefilter tilpasset kornstørrelsen på løsmassene som filteret er plassert i.

Men grunnvann er mye mer enn drikkevann og bare 40 % av brønnene som bores i Norge hvert år brukes til vannforsyning. Grunnvann brukes også til vanning av jordbruksareal, innen akvakultur, og i økende grad til energiproduksjon ved bruk av varmepumper. Grunnvann har nemlig god varmekapasitet og kan derfor benyttes som energikilde både til oppvarming og til kjøling av hus og industribygg.

Eier man grunnvannet under sin tomt og kan man bruke det som man ønsker?

I følge Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) tilhører grunnvannet eieren av den grunn som grunnvannet befinner seg i eller under, men rådigheten over det er likevel begrenset. Forvaltning og konsesjonsplikt tilknyttet grunnvann i vannressursloven er omtalt i NVE Fakta nr. 6 2002 (PDF 164KB). Grunneier kan fritt ta ut vann til husholdning i vid forstand. Dette innbefatter husdyr og jordvanning på eiendommen. For uttak som overstiger dette, skal det søkes om konsesjon til NVE. Uttak til husholdninger kan også utløse konsesjonsplikt dersom vannføringen i nærliggende vassdrag blir vesentlig påvirket. Uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler.