Økt samarbeid kan spare millioner

Image
En kvinne og gravemaskin bygger vei ved Ryfast i Rogaland.
Med mer geologisk kunnskap kan byggeprosjekter bli bedre og billigere. Dette illustrasjonsbildet er fra vegbygging da Ryfast i Rogaland ble bygd. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens vegvesen (SVV) skal inngå en ny samarbeidsavtale. – Økt samarbeid, og bedre og mer datautveksling mellom statlige etater som oss, kan sørge for at man sparer millioner av kroner, forteller Jostein Mårdalen. Han er avdelingsdirektør for kartlegging og analyse ved NGU.

Mårdalen får støtte av geolog Finn Sverre Karlsen fra divisjon Utbygging i SVV, som jobber mye med miljøgeologi (snl.no). De var nylig samlet for å styrke samarbeidet, sammen med rundt 60 ansatte fra begge organisasjoner.

 - Vi har stor nytte av NGUs geologiske kart, data og kunnskap. Det gjør at vi lettere unngår å støte på uforutsette geologiske problemområder i berggrunn og løsmasser. Slike uforutsette geologiske forhold kan bli kostbare når man skal bygge tunneler, veger og bruer. Ved å samarbeide tettere unngår vi i langt større grad at slikt skjer. Vi både styrker fagmiljø, sparer penger og bygger tryggere, sier Karlsen.

- Vi på NGU ønsker å være tidligere inn i planfasene for å bidra med kunnskapen vår om geologi, så man ikke starter byggingen for tidlig. Riktig geologisk kunnskap på rett tid i et vegprosjekt vil styrke muligheten for å gjøre trygge og samfunnsøkonomisk gode valg av vegtrase. Dette er selvsagt en hovedoppgave for SVV, men det er også en sentral del av NGUs samfunnsoppdrag, opplyser Mårdalen.

Karlsen nikker enig.

Kan samarbeide om bruk av laboratorier og borerigg

Image
Finn Sverre Karlsen, Kari Aslaksen Aasly, Per Hagelia og Jostein Mårdalen står på scenen i NGUs auditorium under samarbeidsavtale mellom NGU og Statens vegvesen.
Fra venstre til høyre: Finn Sverre Karlsen (SVV), Kari Aslaksen Aasly (NGU), Per Hagelia (SVV), og Jostein Mårdalen (NGU). Mårdalen ledet samlingen i NGUs lokaler på Lade. Foto: Rune Eian, NGU.

Den nye samarbeidsavtalen mellom NGU og SVV inneholder bl.a. fire hovedområder:   

  • Berggrunn, løsmasser og vegprosjekt.
  • Georelatert naturfare.
  • Miljøgeologi.
  • Ressursgeologi.

- Vi kan samarbeide enda mer om hvordan vi bruker laboratoriene våre i forskning. I vegvesenet har de også en borerigg, som kan gi oss flere prøver for analyse, forklarer NGUs avdelingsdirektør.

Mer kartlegging av innsjøer

Image
Gruppediskusjon under samarbeidsavtale mellom NGU og Statens vegvesen.
En av flere grupper som jobbet med oppgaver knyttet til hvordan samarbeidet kunne utvikles videre. Foto: Rune Eian, NGU.

Under samlingen ble deltagerne delt inn i tverrfaglige grupper for å komme med flere forslag til samarbeid. Her kom det fram flere forslag, som blant annet:

  • NGUs båt kan bistå enda mer i kartlegging av innsjøer.
  • Videosamtaler kan gjøre det enklere å vise og besvare kjappe spørsmål fra områder hvor det skal bygges.
  • Kart som viser prosjekter under bygging må brukes i større grad.

- Det var mange flotte forslag som vi skal jobbe videre med, avslutter Karlsen.

Nyhetsarkiv