Kriterier og søknader for å bli en norsk geopark

Image
Åsen Brurastakken i Askvol hvor vi ser flere floder som ligger som slanger i fjellet.
Åsen Brurastakken i Askvoll demonstrerer de veldige kreftene som var i sving under den kaledonske fjellkjedefoldingen. Bergarten er foldet nærmest som et mangefarget sammenlagt brudeskjørt. Brurastakken er et av de mange flotte geostedene Fjordkysten regional- og geopark kan vise frem. Foto Tom Heldal, NGU.

En norsk geopark er et avgrenset, klart definert og sammenhengende område, som inneholder geologisk verdifulle steder av regional og/eller nasjonal betydning. Søknader om å bli en norsk geopark fremmes Norsk komité for geoarv og geoparker innen 31. mars hvert år.

Hva slags kriterier er det for å bli en norsk geopark?

En norsk geopark er et avgrenset, klart definert og sammenhengende område, som inneholder geologisk verdifulle steder av regional og/eller nasjonal betydning.

Denne betydningen skal underlegges en faglig evaluering koordinert av Norsk komité for geoarv og geoparker.

Den geologiske betydningen kan erklæres ut ifra geologiske prosesser, forekomster eller landskapstrekk, som formidler geologi som vitenskap og som grunnlag for menneskets utvikling og kultur.

En norsk geopark skal: 

 • I tillegg til de geologiske kriteriene demonstrere en helhetlig tilnærming til landskapet gjennom å integrere kunnskap og steder med kulturhistoriske og økologiske verdier med de geologiske.
 • Ha en strategisk og praktisk plan for undervisning og formidling, skjøtsel og bærekraftig turisme og kontinuerlig arbeide for å følge opp og styrke dette.
 • Ha tilstrekkelig og forståelig informasjon om områdets verdier, formidlet gjennom medier som gjør publikum i stand til å tilegne seg denne kunnskapen og vite hvordan gå fram for å oppleve dem.
 • Ha en organisasjon som entydig og tydelig er knyttet til den.
 • Være tydelig og utvilsomt forankret i lokalsamfunnet.
 • Arbeide med bærekraftig utvikling i geoparken og dens økonomi drives på bærekraftig måte.
 • Ha geofaglig kompetanse daglig tilgjengelig.

En norsk geopark skal betale en årlig sum på 5 000 kroner til nettverket og forplikter seg til å delta på årlig nettverksmøte for egen regning.

Til gjengjeld tilbys profilering på Norske Geoparkers nettside og i annet informasjonsmateriell. NGU blir tilgjengelig for rådgiving.

Søknader om å bli en norsk geopark fremmes Norsk komité for geoarv og geoparker innen 31. mars hvert år.

Svar innen 31. desember

Norsk komité for geoarv og geoparker oppnevner:  

 • En fagkomite som evaluerer den geologiske betydningen av området.
 • En bredere gruppe som evaluerer søkerens forankring, strategi og planer.

Søker vil underveis i prosessen kunne være i dialog med evalueringsgruppene, og ha muligheter til å fremme en forbedret søknad innen 1. november.

Søkere vil så få svar innen 31. desember.

Statusmelding hvert tredje år

Alle medlemmer i Norske Geoparker er pliktige til å sende en status- og virksomhetsrapport hvert tredje år (innen 31. mars), målt fra året de fikk statusen.  

Norsk komité for geoarv og geoparker skal vurdere rapportene og behov for oppfølgning, men plikter å meddele om eventuelle mangler innen to måneder etter mottatt rapport.

I slike tilfeller vil søkeren få en frist på seks måneder eller nærmere avtalt frist for eventuell oppretting og justering. I tilfelle nødvendige justeringer og opprettinger ikke er utført innen etter avtalt frist, bortfaller status som medlem i Norske Geoparker.

Søknaden

 • Sammendrag/oversikt (1side).
 • Beskrivelse av geologiske steder og deres betydning (3-5 sider).
 • Beskrivelse av andre (kulturhistoriske, økologiske) kvaliteter og steder (2-4 sider).
 • Liste over geosteder og andre lokaliteter, med vurdering av betydning, tilgjengelighet, egnethet og sårbarhet. Beskrivelse av formidlingsprodukter og planer om slike (2-4 sider).
 • Beskrivelse av organisasjon og lokal forankring (1-3 sider).
 • Beskrivelse av tiltak for lokal formidling og utdanning (1-2 sider).
 • Beskrivelse av planer for utvikling av bærekraftig turisme (1-4 sider).

Norsk komité for geoarv og geoparker - forpliktelser

 • Norsk komité for geoarv og geoparker forplikter seg til å synliggjøre godkjente geoparker gjennom felles webside minst i to språk (norsk og engelsk).
 • Norsk komité for geoarv og geoparker gir ut profilmateriale og logo til godkjente geoparker.
 • Norsk komité for geoarv og geoparker skal bidra til å formidle fagkompetanse til geoparkene som kan være behjelpelig med å utvikle konsepter og steder.
 • Norsk komité for geoarv og geoparker forplikter seg til upartisk behandling av søknader innen tidsfrister

Søknader sendes til Norsk komité for geoparker og geoarv, ved sekretariatet ved NGU, innen 31. mars hvert år.

Kontakt

NGU administrerer Norsk komité for geoparker og geoarv, og kontaktes på e-post til ngu@ngu.no.