Store jordskjelv i Nord-Norge

Image
Skredkanter i et jorde ved gården Storsand.
Dette området, ved Ranafjorden i Nordland, ble rammet av noen av de største jordskjelvene i Skandinavia i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storsand og er tatt på 1990-tallet. De er planert ut av bulldozer, men vises fremdeles. Foto: Odleiv Olesen, NGU.
Etter siste istid har en rekke voldsomme jordskjelv rystet Nordkalotten. Jordskjelvene har skapt forkastninger som ennå i dag setter tydelig preg på landskapet.

Saken er skrevet av Odleiv Olesen og Lars Olsen.

Et av de største jordskjelvene i Skandinavia i nyere tid skjedde i 1819 på Helgelandskysten. Det skapte så store rystelser at mennesker og husdyr ble kastet i bakken, deler av bygninger kollapset, og steinsprang ble utløst fra flere fjellsider.

Ut fra de historiske beretninger er det senere beregnet, at jordskjelvet hadde en styrke på rundt 5,9. De mennesker, som i dag bor på Helgelandskysten, kan flere ganger i året rapportere om rystelser fra mindre jordskjelv, typisk med styrke på 2-3. Siste rapporterte skjelv med styrke 4.0 ble rapportert fra Vågaholmen i Rødøy kommune 8.nov 2023.

Dette er stort nok til å bli merket, hvis man er nær episentret, men utgjør ingen fare for mennesker eller infrastruktur.

Hvordan skjer jordskjelv?

Jordskjelv skjer ved brå forskyvninger i jordskorpen, hvor det utløses noe av spenningingene, som er bygget opp på grunn av kontinentplatenes bevegelser. De største jordskjelvene skjer langs Jordens aktive plategrenser. For eksempel i Japan og Chile, hvor havbunnsplatene blir trukket ned under kontinentene.

Skandinavia ligger langt fra de aktive plategrenser, og derfor er risikoen for at vi blir rammet av et ødeleggende jordskjelv meget liten. Men slik har det ikke alltid vært. Skandinavia har tidligere blitt rystet av jordskjelv som var like kraftige som noen av skjelvene som opptrer langs den undersjøiske fjellkjeden kalt den midtatlantiske ryggen, der Island ligger.

Tilbake 10.000 år

På slutten av den siste istid, for ca. 10.000 år siden, ble meget store spenninger utløst i Nord-Sverige i en rekke voldsomme jordskjelv.

Spenningene var bygget opp gjennom lang tid og skyltes primært trykket fra havbunnsspredningen langs den midtatlantiske ryggen. Dette trykket har satt sitt preg på spenningsfeltet i Skandinavia siden dannelsen av Nord-Atlanteren for ca. 60 million år siden. Under forholdene som vi har i dag, blir spenningene kontinuerlig utløst ved små eller moderate jordskjelv.

Men da isen lå tungt over Skandinavia under siste istid, forhindret trykket fra isen, at spenningene ble utløst. Dette forholdet kan forskere i dag konstatere under innlandsisen på Grønland og Antarktis, der det kun er begrenset jordskjelvaktivitet.

En rekke voldsomme jordskjelv

Image
Flyfoto av Stuoragurraforkastningen viser en lang strek på et kart.
Bilde av Stuoragurra forkastningen ved Masi fra www.norgei3d.no.

Jordskjelvene skapte forkastninger på Nordkalotten, som ennå i dag reiser seg opp i landskapet med meterhøye, nesten vertikale skrenter. Vi trodde tidligere at de opptil syv meter høye forkastningsskrentene på Finnmarksvidda ble dannet på slutten av istiden.

Nye geologiske undersøkelser av disse imponerende strukturene viser at de ble dannet ved to enkeltstående jordskjelv, og ut fra beregninger av forkastningenes utstrekning og forskyvning har man anslått, at jordskjelvene har hatt en styrke på ca. 6.8 og 6.9 og skjedde for mindre enn 500 år siden. Jordskjelv som de siste årene har ødelagt renessansebyer i Italia har til sammenligning hatt en styrke på 6.1-6.3 på Richters skala.

Nye og mer nøyaktige jordskjelvregistreringer viser at de to såkalte Iešjávri- og Máze-forkastningsystemene på Finnmarksvidda er en del av det 300 km lange Stuoragurra-Merasjärvi-forkastningskomplekset som strekker seg sørover gjennom Nord-Finland og Nord-Sverige.

Hva med i dag?

Image
Kartet viser flere jordskjelv langs Nordkalotten fra 1980-2012
Du kan åpne et kart som viser jordskjelv i hele Norge og land rundt ved denne lenken (PDF).

Utsnitt av jordskjelvkartet ovenfor over jordskjelv på Nordkalotten i perioden 1980-2012 er vist med røde sirkler. Blå linjer viser forkastninger som er yngre enn ca. 10 000 år. Svarte koter viser dagens landhevning i mm. Stuoragurra-Merasjärviforkastningskomplekset består av to forkastningssystemer i Sverige, to i Norge og ett i Finland.

De store forkastningene på Finnmarksvidda ble dannet i en eksepsjonell bølge av jordskjelvaktivitet. Det må ha vært en skremmende opplevelse for menneskene som bodde i området på den tiden.

Vi vet nå at de store jordskjelvene ikke bare skjedde i forbindelse med isavsmeltingen for omtrent 10 000 år siden, men skjedde også for mindre enn 500 år siden.

Det er også en risiko ved jordskjelv av mer indirekte karakter. Et kraftig jordskjelv kan utløse skred fra ustabile fjellsider. Hvis store steinmasser styrter ned i en fjord eller innsjø, kan det forårsake en ødeleggende flodbølge i bebodde områder.

Det er derfor også i dag risiko forbundet med jordskjelv, som vi må ta høyde for ved bygging av store og følsomme konstruksjoner, som for eksempel petroleumsterminaler og kraftverksdammer. Det er i dag ikke lov å bygge i områder der et skred statistisk kan skje i løpet av en 1000-års periode. Faren for at et framtidig skred kan forårsakes av et jordskjelv blir ikke vurdert i denne sammenhengen.

Jordskjelv er derfor fremdeles noe vi fortsatt må studere og ta oss i akt for.

Image
Piler viser ustabil fjellside ved Altadammen. Et jordskjelv vil kunne utløse skred her.
Eksempel på en ustabil fjellside som ligger 3 km sør for Altadammen og ca. 15 km fra det seismisk aktive Mázeforkastningssystemet. Et nytt stort jordskjelv vil kunne utløse et fjellskred som kan demme opp elva og forårsake en flodbølge nedover mot Alta. Det er nødvendig å kartlegge den ustabile fjellsiden i mer detalj for å kunne vurdere geofaren og eventuelt treffe nødvendige tiltak for å redusere faren og mulige skadevirkninger (f.eks. varsling av befolkningen langs Altaelva med sms i tilfelle av et større jordskjelv). Jordskjelv med styrke 7 på Richters skala kan utløse skred ut til en avstand på 100 km. Foto: NGU.

Les mer