Geokjemi og hydrogeologi

Belinda Flems bilde

Belinda Flem

Lagleder
Telefon: (+47) 73904342

Laget arbeider med regional kartlegging, leting etter mineralressurser og med å dokumentere miljøtilstanden for å avdekke forurensning og forurensningskilder. Vi utformer og gjennomfører undersøkelser for å dokumentere opptreden av de ulike grunnstoffer (biologisk: makro- og mikronæringsstoffer og sporstoffer; geologisk: hovedelementer og sporelementer) og organiske miljøgifter, som PAH, PCB, TBT og dioksiner. Prøvemedier omfatter berggrunn, morene, humus, elveslettesedimenter, bekkesedimenter, landbruksjord, overflatevann, vegetasjon, nedbør, støv, byjord, barnehagejord, veidekke, bygningsmasse og marine sedimenter.

Laget samler inn og tilgjengeliggjør kunnskap og data for å øke bruken av grunnvann. Laget driver med anvendt forskning, feltarbeid, modellering og metodeutvikling for bedre sikring av drikkevannsbrønner, bestemmelse av klausuleringssoner og bevaring av fortidsminner. Grunnvannsressursene kartlegges for å betjene samfunnets behov for grunnlagsdata, herunder EUs vannrammedirektiv. Vi forvalter og formidler kunnskap og data om brønner, grunnvannskvalitet og grunnvannsressurser gjennom Brønndatabasen, GRANADA (nasjonal database for grunnvann) og nettportalen grunnvann.no.

Anna Seithers bilde

Anna Seither

Forsker
Telefon: 73904350
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Åse Lisbeth Minde

Seniorkonsulent
Telefon: 73904134
E-post: minde@ngu.no
Atle Dagestads bilde

Atle Dagestad

Forsker
Telefon: 73904360
Guri Venviks bilde

Guri Venvik

Forsker
Telefon: 73904313
Johannes de Beers bilde

Johannes de Beer

Kvalitetsleder/Forsker
Telefon: 73904303
Malin Anderssons bilde

Malin Andersson

Forsker
Telefon: (+47) 73904321
Øystein Jægers bilde

Øystein Jæger

Senioringeniør
Telefon: 73904314
Pål Gundersens bilde

Pål Gundersen

Forsker
Telefon: 73904312
Pedro Acosta-Gongoras bilde

Pedro Acosta-Gongora

Forsker
Telefon: 73904307
Pia Sundes bilde

Pia Sunde

Konsulent
Telefon: 73904336
Tor Erik Finnes bilde

Tor Erik Finne

Forsker
Telefon: (+47) 73904319