Styret

Leder, Mari Vestland

Fagansvarlig i hydrogeologi ved Norges Geotekniske Institutt, NGI. Erfaring fra rådgivnings- og forskningsprosjekt innen hydro- og miljøgeologi. Aktuelle temaer er grunnvannsforsyning til landbasert akvakultur og drikkevannsproduksjon, grunnvannsforurensning- og overvåkning, utfordringer med grunnvann i infrastrukturprosjekt, hydro(geo)logi i Arktis. Jobbet som rådgiver innen hydro- og miljøgeologi hos Asplan Viak 2010-2021, inkludert fagkoordinering 2018-2021. MSc Geologi fra Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU (2010). Masteroppgaven omhandlet vannkvalitets- og tiltaksvurderinger for Sunndalsøra grunnvannsanlegg.

                                                                                                                                                          

Kasserer, Esther Bloem

Ph.D. fra Wageningen Universitet, Nederland (2008) innen miljøvitenskap (jordfysikk) og M.Sc. fra Delft Universitet, Nederland (2002) innen geofysikk og ingeniør geologi. Siden 2008 forsker i NIBIO, divisjon for miljø og naturressurser, avdeling vannressurser og hydrologi. Jobber med vann og forurensningstransport og bruk av geofysiske metoder for overvåking av jord, vann og forurensing, samt karakteriserer geologiske og arkeologiske strukturer.

                                                                                                                                                          

Sekretær, Ingvild Haneset Nygård

Utdannet sivilingeniør fra studieprogrammet Tekniske Geofag med spesialisering innen miljø- og hydrogeologi ved NTNU i Trondheim. Masteroppgaven fra våren 2017 handlet om perfluoroktylsulfonat (PFOS) sin transport og bindingskapasitet i grunnvannets fluktuasjonssone og kapillærsone. Er nå ansatt ved Norconsult AS i Sandvika og arbeider med miljørådgivning og hydrogeologi i ulike oppdrag som inkluderer samferdsel, overvåkning og kartlegging. Er også "Young Geologist Foreign Correspondent" for The Professional Geologist Magazine sin studentseksjon.

                                                                                                                                                          

Styremedlem, Atle Dagestad

Forsker ved Norges geologiske undersøkelse. Erfaring fra rådgivnings- og forskningsprosjekter innen hydro- og miljøgeologi både som konsulent og forsker. Doktorgrad under Faneprosjekt grunnvann med tema grunnvannskjemi og opprensningsmetoder (NTNU 1999) og Siv.ing.-grad fra NTH 1988 med tema svellemekanismer i alunskifer. Som forsker jobber jeg med kartlegging av grunnvann som ressurs men også som utfordring i det urbane miljø. Er NGUs representant i direktoratsgruppen for gjennomføring av EUs vannrammedirektiv i norsk vannforvaltning, og representerer Norge i arbeidsgruppe grunnvann under EU-kommisjonen for felles gjennomføring av grunnvannsdirektivet.

                                                                                                                                                          

Styremedlem, Jonas Thu Olsen

Utdannet hydrogeolog fra Universitet i Oslo i 2016, hvor masteroppgave handlet om historisk grunnvannsmodellering av en akvifer i sør-Spania. Er nå ansatt i Rambøll Norge, hvor han arbeider som hydrogeolog, med arbeidsoppgaver innenfor drikkevannsforsyning, håndtering av grunnvann i byggeprosjekter og overvannshåndtering i by.

                                                                                                                                                          

Styremedlem, Bjørn Frengstad

Professor i ingeniørgeologi løsmasser, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU siden 2017. Underviser bl.a. TGB4205 Hydrogeologi og veileder master og PhD-studenter. Jobbet som forsker ved NGU 1996-2015. Doktorgrad om kjemisk grunnvannskvalitet i bergborede brønner (NTNU 2002) og Siv.ing.-grad fra NTH 1990 hvor masteroppgaven omhandlet grunnvannsundersøkelser for nytt vannverk på Gåsbakken, Melhus kommune.

                                                                                                                                                          

Varamedlem, Thomas Scheiber

Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Sogndal. Underviser i hydrogeologi, GIS og geofare. MSc i Geologi fra Universitet Innsbruck (Østerrike) og PhD i Strukturgeologi fra Universitet Bern (Sveits). Jobbet som Postdoc ved NGU 2013-2018.