Styret

Leder, Helen French

Førsteamanuensis i hydrogeologi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås (NMBU). Jobber med hydrogeologi, undervisning og forskning. Temaene er innenfor forurensningstransport, vinterhydrologi, modellering i umettet og mettet sone, bruk av geofysiske metoder for karakterisering av geologiske og hydrogeologiske forhold.

                                                                                                                                                          

Kasserer, Jürgen Scheibz

Senior hydrogeolog ved Multiconsult i Oslo. Doktorgrad i geologi fra universitetet i Wien. Har jobbet i en rekke internasjonale konsulentstillinger innen (miljø)hydrogeologi og ingeniørgeofysikk i 15 år, blant annet 5 år på NGI. Forskningsvirksomheten omfatter to stillinger som Postdoktorand, veiledning av masterstudenter og undervisning på fire universiteter. Kort oppsummert; hydrogeofysiker med spesialkompetanse i landbaserte, elektromagnetiske metoder, hydraulisk og geofysisk (borehulls-) testing og modellering av hydrogeologiske problemstillinger knyttet til samferdsel- og deponiprosjekter.

                                                                                                                                                          

Styremedlem, Esther Bloem

Ph.D. fra Wageningen Universitet, Nederland (2008) innen miljøvitenskap (jordfysikk) og M.Sc. fra Delft Universitet, Nederland (2002) innen geofysikk og ingeniør geologi. Siden 2008 forsker i NIBIO, divisjon for miljø og naturressurser, avdeling vannressurser og hydrologi. Jobber med vann og forurensningstransport og bruk av geofysiske metoder for overvåking av jord, vann og forurensing, samt karakteriserer geologiske og arkeologiske strukturer.

                                                                                                                                                          

Styremedlem, Sondre Gjengedal

Stipendiat (Ph.D.) ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum, ved NTNU i Trondheim. Jobber med hydrogeologi og thermogeologi og med spesialisering inn mot grunnvarme fra grunnvann og optimalisering av åpne grunnvarmeanlegg i løsmasser. Har tidligere arbeidet med fjellsprengning, fjellsikring og masseflytting i samferdselssammenheng.

                                                                                                                                                          

Sekretær, Ingvild Haneset Nygård

Utdannet sivilingeniør fra studieprogrammet Tekniske Geofag med spesialisering innen miljø- og hydrogeologi ved NTNU i Trondheim. Masteroppgaven fra våren 2017 handlet om perfluoroktylsulfonat (PFOS) sin transport og bindingskapasitet i grunnvannets fluktuasjonssone og kapillærsone. Er nå ansatt ved Norconsult AS i Sandvika og arbeider med miljørådgivning og hydrogeologi i ulike oppdrag som inkluderer samferdsel, overvåkning og kartlegging. Er også "Young Geologist Foreign Correspondent" for The Professional Geologist Magazine sin studentseksjon.

                                                                                                                                                          

Styremedlem, Hanne M. L. Kvitsand

Forsker ved SINTEF Byggforsk - Vann og miljø. Kvitsand er sivilingeniør (2004) i miljø- og hydrogeologi fra NTNU, og PhD (2016) innen hygieniske barrierer ved grunnvannsforsyning fra samme universitet. Spesialkompetanse om faktorer som påvirker transport, spredning og degradering av reaktive biokolloider (virus) i mettet sone. Har tidligere jobbet hos Asplan Viak AS, Rambøll og NTNU med bl.a. sikkerhet og beredskap i vannforsyning (vannkildevurderinger, drikkevannshygiene, planverk) og miljørisiko (vannmiljø, miljøgeologi/forurenset grunn). Ekstern veileder for masterstudenter ved NTNU, og foreleser i hydrogeologiske emner ved NTNU.