Universitetet i Oslo

Hydrogeologi inngår i studieprogrammet «Miljøgeologi» ved Universitetet i Oslo. Grunnvannsrettede studier hos oss omhandler interaksjonen mellom grunnvann, løsmasser og berggrunn: koblingen mellom strømning og geokjemi i akviferer, samt hvordan forurensning spres og brytes ned i heterogene systemer.


Miljøgeofag (miljøgeologi)

Hvordan kan vi beskytte grunnvannet mot forurensing? Hvordan reagerer livet i sjøen og selve sjøvannet på belastningen fra utslipp? Vil du jobbe med bærekraftig utvikling i praksis, har du funnet riktig studieretning. Måten vi mennesker utnytter naturressurser på fører ofte til skade på miljøet. For å kunne minimere skadene, er det viktig å ha kunnskap om hvordan de oppstår og hvilke effekter de har på økosystemene.

Tema, undervisning og samarbeid

Tema vi underviser innen og forsker på er blant annet:

 • Forurensningstransport og nedbrytning (reaktiv transport)

 • Biogeokjemi
 • Urban hydrogeologi
 • Geofare
 • Grunnvann i sprekker, i porøse bergarter og i kvartære løsmasser
 • Geologisk lagring av CO2
 • Dype akviferer
 • Reservoargeologi
 • Vannbalanse og klimatrender
 • Numerisk modellering (strømning, flerfase, kjemiske reaksjoner)

Vi anvender både praktiske metoder og samler inn data i felt

Samarbeid

Vi samarbeider også med institusjoner utenfor universitetet både i Norge og i utlandet, for eksempel:

Stat og kommune:

 • Oslo kommune, VAV (e.g. MSc Torshovbekken)
 • Avinor (e.g. MSc PFOS)
 • OSL (e.g. edelgassisotoper Gardermoen)
 • Elverum vannverk (e.g. MSc drikkevannskvalitet)
 • NVE (e.g. Åkenes ras og risiko)
 • NGU (e.g. hydrogeologi feltkurs)

Konsulentbransjen og private aktører:

 • Norconsult, NGI, Rambøll, Sweco, Multiconsult
 • Titania AS (MSc partikkeltransport fra gruvedrift)
 • NOAH (MSc kvikksølvtransport fra avfallsdeponi)
 • Equinor (CO2 lagring)

Utenlandsk samarbeid:

 • UFPA og den Geologiske undersøkelsen, Brazil
 • Eawag, Sveits
 • Colorado School of Mines, USA
 • Universitetet i Rennes, Frankrike

Utdanningsløp og arbeidsmarked

Det er et godt arbeidsmarked for hydrogeologer, både i Norge og i utlandet, de fleste får spennende jobber etter endt utdanning. Se masteroppgaver fra de 10 siste årene samt oppgaver som er tilgjengelig for oppstart. Høres dette spennende ut? Vi er også åpne for at studenter selv definerer oppgaver og tema de vil forske på.

Med BSc i geofag kan man studere videre innen hydrogeologi. Grunnvann som tema introduseres første gang i GEO 2330 Hydrologi, som kan tas som fordypningsemne eller fritt emne i fjerde eller sjette semester, under begge geofaglige studieretninger, (Geologi og geografi og Geofysikk og klima).

Følgende personer underviser og jobber med grunnvann på UiO, klikk på navn i tabellen for også å se profilen på UiOs nettsider:

Fag Fagperson
Geokjemi (Koordinator miljøgeologi) Helge Hellevang, professor
Hydrogeologi Anja Sundal, forsker
Hydrogeologi Clara Sena, forsker
Geologi Per Aagaard, professor emeritus
Strukturgeologi Francois Renard, professor (PGP)
Institutt for geofag Bernd Etzelmüller, instituttleder
Strukturgeologi Alvar Braathen, professor
Geofysikk Asbjørn Breivik, førsteamanuensis (CEED)
Hydrologi Lena Tallaksen, professor
Hydrologi Chong-Yu Xu, professor