Påvirkning

Når drikkevanns- og / eller energibrønner plasseres i nærheten av hverandre, kan det potensielt påvirke grunnvannskvalitet, -mengde, og -temperaturen i de enkelte brønnene. Risikoen er avhengig av lokale geologiske forhold og brønnens uttak av vann og / eller varme. Risikoen blir større fordi tettheten av energibrønner i tettbebygde strøk øker.

Brønner kan påvirke hverandre

Dersom det finnes kontakt mellom to brønner, såkalt hydraulisk kontakt via vannførende sprekker eller vannførende geologiske lag, vil drikkevannsbrønner kunne påvirke hverandre både kvalitativt og kvantitativt. På lignende måte kan det oppstå termisk påvirkning mellom energibrønner. Hydraulisk kontakt mellom fjellbrønner er relativt uvanlig, og risikoen reduseres med økt avstand. Hvor stor avstanden skal være for at brønner ikke påvirker hverandre er sterkt avhengig av lokale geologiske forhold, vann-, eller varmeuttaket. Norsk standard NS3065:2012 gir noen retningslinjer på avstand mellom forskjellige typer brønner.

Termisk påvirkning ved lukkede systemer

Termisk påvirkning kan være et problem ved energiboring fordi man tar energi fra berggrunnen rundt borehullet. Om to eller flere energianlegg bygges for nære til hverandre, eller når borehuller er ikke dypt nok i forhold til energibehovet og varmepumpens størrelse, kan konsekvensen være at temperaturen i berggrunnen blir mye lavere enn beregnet. Dette medfører en redusert effektivitet. Hvis det blir så kaldt rundt borehullet at det kan fryse, kan underdimensjonerte borehull føre til at kollektor­slangene skades av isdannelse i borehullet. I verste fall kan dette medføre at frostvæske lekker ut og forurenser omkringliggende grunnvann, i tillegg til at grunnvarmeanlegget slutter å fungere.

Hvis brønnen er plassert i teleømfintlig grunn (leire eller silt), kan frysingen rundt borehullet også forårsake terrengskader som i noen tilfeller kan være omfattende. For å unngå slike risikoer bør energibrønner alltid være sentralt plassert på eiendommen og borehullet skal dimensjoneres på en slik måte at naboer også bør kunne etablere grunnvarmeanlegg i fremtiden selv om de ikke har gjort det på tidspunktet for boringen. Temperaturpåvirkningen på omgivelsen være da være så liten som mulig, og det vil muliggjøre videre utvikling av grunnvarme i området.

Termisk påvirkning ved åpne systemer

Ved åpne energibrønnsystemer kan det, på lik linje med drikkevannsbrønner, oppstå hydraulisk kontakt mellom brønner, spesielt dersom det etableres både uttaks- og infiltrasjonsbrønner (produksjons- og returbrønner). Siden åpne systemer etableres i områder med stor kapasitet for grunnvannsuttak, er det viktig å ta hensyn til termisk og hydraulisk påvirkning mellom brønnene. En «kortslutning» av vann- og varmestrømning mellom uttak- og infiltrasjonsbrønner, vil kunne utjevne temperaturforskjellen mellombrønnene, og redusere energiuttaket. Posisjon i forhold til naturlig grunnvannstrømning er viktig å ta i betraktning i denne sammenhengen. Hvordan varmen forplanter seg i bakken har betydning for gunstig plassering av returbrønn. Utforming og etablering av åpne systemer med produksjon- og returbrønner krever detaljkunnskap om hydrogeologi og varme­strømning. Se også sidene om energiboring.

Referanser

SGU, 2016. Normbrunn - 16. Vägledning för att borra brunn. Sveriges geologiska undersökning, 2016.