Forurensningsrisiko

Boring av drikkevanns- og energibrønner medfører alltid en risiko for forurensning som følge av olje- eller diesellekkasje fra boreriggen. Ved energibrønner av typen lukket system sirkulerer en frostvæske i borehullet, som potensielt kan utgjøre en forurensningsrisiko.

Risiko for lekkasje

Det er alltid en risiko for at en borerigg eller kompressor lekker olje eller diesel under boringen. Det er brønnborerens ansvar å sørge for å kontrollere boreriggen kontinuerlig på eventuelle lekkasjer. Absorpsjonsmidler skal være tilgjengelig på borelokalitet, uansett hvor man borer. Når boringen utføres på åpen mark med høy infiltrasjonskapasitet (sand eller grus) anbefales at boreriggen og kompressor står på tett underlag, som for eksempel en presenning, for å forhindre at eventuelle lekkasjer infiltrerer i grunnen.

Frostvæsker

Ved energibrønner av lukket system fra fjell, benyttes frostvæsker, også kalt kollektorvæske i en lukket kollektorslange som forbinder varmepumpen med borehullet. Kollektorslangen av polyetylen føres ned til bunnen av borehullet. Tidligere var etylenglykol/vann enerådende som frostvæske i kollektorsystemer for grunnvarmeanlegg, men på grunn av mediets giftighet har det blitt erstattet av denaturert sprit samt biologisk nedbrytbare kaliumsalter som kaliumformat (Hycool) og kalium­karbonat (pottaske). Til tross for at moderne frostvæsker er relativt ufarlige kan uforutsette utslipp fra energibrønner få konsekvenser på nærliggende drikkevannsbrønner. Det er først og fremst smaksforringelse, men nedbrytning av frostvæske kan også medføre at syret i vannet forbrukes og at reduserende forhold oppstår. Vann i drikkevannsbrønnen vil da lukte «råtne egg» (hydrogensulfid). I enkelte tilfeller kan jern og mangan felle ut. Om det finnes nitrogen (oftest nitrat) i brønnvann, kan dette omdannes til nitritt og ammonium. Dersom frostvæske inneholder organiske stoffer, kan i visse tilfeller oksygenforbruket øke, spesielt ved store utslipp. Erfaringer fra Sverige viser at ved mindre lekkasjer, avtar problemene relativt raskt på grunn av nedbrytning og fortynning av frostvæsken. Ved større lekkasjer, der over 50 liter frostvæske har blitt sluppet ut, har blant annet problemer med hydrogensulfid medført at drikkevannsbrønnen ikke kunne brukes over lengre tid, inntil 1 år. Det er viktig at brønnborer benytter høy kvalitet kollektorsystem og sørger for at risiko for utslipp av frostvæske minimeres. Utslipp av frostvæske er relativt sjelden, noe som tyder på at bransjen tar gode forhåndsregler.