Energibrønn

Energibrønner henter varme fra grunnen. Grunnvarme er en felles betegnelse på utnyttelse av lavtemperatur termisk energi i grunnen, utvekslet i fjell, grunnvann, løsmasser og jord. Dette er i hovedsak solenergi lagret i grunnen som hentes ut ved lave temperaturer og oppgraderes til høyere temperatur ved hjelp av en varmepumpe.

Grunnvarme er utnyttelse av lavtemperatur energi (mellom 5 - 30°C) i grunnen, i øvre jordlag, i grunnvannsreservoarer eller i borehull i fjell. I de øverste 10 - 20 meterne av jordskorpen varierer temperaturen med overflatetemperaturen og årstiden. Dypere er temperaturen stabil gjennom året og bestemmes av den geotermiske gradienten og den midlere årstemperaturen ved overflaten. Uthenting av varmen kan skje ved pumping av grunnvann opp i såkalte åpne systemer, eller i lukkede systemer der en frostvæske sirkulerer i en lukket krets mellom varmekilden og varmepumpens fordamper.

Når det gjelder grunnvarme ligger forholdene vel til rette i Norge, spesielt for såkalte lukkede systemer. Dersom lokale grunn- og grunnvannsforholdene legger til rette for uttak av større mengder vann, kan åpne systemer være en god mulighet.