Dokumentasjon

Når man borer grunnvanns- eller energibrønner er det viktig at arbeidet dokumenteres i tilfelle det i ettertid oppstår problemer og må foretas utbedringer. Brønnborer er lovpålagt å registrere brønnen til NGU med et minimum av opplysninger, slik at informasjon om beliggenhet, geologi og utforming av brønnen blir offentlig tilgjengelig.
Digital brønnregistrering med Brønnreg

Brønneier bør påse at brønnborer oppfyller sin plikt ved å registrere brønnen til Nasjonal grunnvanns­database, GRANADA. Registrering til NGU gjøres digitalt gjennom Brønnreg. Alternativt kan brønnborer fylle ut standard brønnskjema på papir og sende til NGU. Viktige, obligatoriske felt som skal fylles ut er blant annet nøyaktig posisjon, dyp til fjell, forings­rørets lengde, totalt dyp av brønn og vanninnslag. Dette er informasjon som er viktig dersom det i ettertid er nødvendig å foreta utbedringer av brønnen. I NGUs digitale registreringsløsning er det også mulig å legge ved dokumentasjon i form av bilder eller rapporter om for eksempel vannanalyser.

Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA) og dokumentasjon

I GRANADA kan du online vise og laste ned registrert dokumentasjon om brønner.

Ytterligere dokumentasjon av brønnen kan skaffes ved å foreta en videoinspeksjon. Mange borefirma kan i dag tilby dette. Videoinspeksjon er ikke nødvendig dersom det ikke mistanke om at noe er galt, men kan være svært nyttig for å sikre seg at foringsrøret og eventuelt innvendig foringsrør (ved lekkasje under foringsrøret) er plassert riktig. Se også temasider om brønnboring.

For brønner som brukes til virksomheter som er godkjennings- eller meldepliktig jf. Drikkevanns­forskriften, skal kravene i forskriften følges. Kvalitetskravene for drikkevann gjelder for vann­forsynings­systemer som forsyner minst to husstander (herunder hytter) eller minst én «sårbar abonnent» (helseinstitusjon, skole, barnehage osv.). Det er påkrevd at vannet analyseres i et akkreditert laboratorium på de analysemetodene beskrevet i Drikkevannsforskriften. Se også temasider om drikkevann.

Eier av enkeltvannforsyning (for eksempel hus eller hytte med egen brønn) har selv ansvar for at drikkevannet er trygt og av god nok kvalitet. NGU anbefaler derfor at enkelthusholdninger får vannet sitt analysert i et akkreditert laboratorium fordi konsentrasjonen (mengden) av én eller flere stoffer kan være høyere enn anbefalt. Vi har samlet spørsmål om vannprøvetaking og analyser under egen temaside om Ofte stilte spørsmål om grunnvann.

Relaterte prosjekter

GRANADA
GRANADA er Norges nasjonale grunnvannsdatabase. Alle innrapporterte grunnvannsborehull er publisert i kartinnsynet. GRANADA inneholder informasjon om brønner og grunnvannsressurser, samt tilgjengelige vannkvalitetsdata.