Grønne tak

Å dekke tak med vegetasjon bidrar ikke bare til renere luft i urbane strøk, men kan også redusere flom og overvann under stadig hyppigere ekstremvær.
Augustenborg, P. Gundersen.

Norge har en lang tradisjon for torv- og gresstak, men det er først i de siste årene at det også i byene har blitt mer og mer vanlig å anlegge grønne tak.

Norske byer opplever for tiden økt fortetting og nedbygging av grøntområder og dette medfører færre permeable flater hvor overflatevann kan infiltrere ned i grunnen. Samtidig preger kortvarige, kraftige regnskyll norske værforhold mer enn før. Grønne tak med gress, sedumarter eller andre vekster tar opp og holder tilbake deler av regnvannet, og forsinker avrenningen. Grønne tak kan altså være et virkemiddel for å fordrøye regnvann, slik at generering av flomvann dempes og belastningen på ledningsnettet blir redusert.

Utover denne sentrale funksjonen fanger plantene opp svevestøv, og de absorberer og filtrerer CO2, slik at by-luften blir renere. Grønne tak kjøler bygningene om sommeren og isolerer dem om vinteren. De skjermer mot støy, beskytter takbelegget mot skadelige UV-stråler, skaper nye biotoper, og er estetiske.

Grønne tak er ikke alltid grønne, dette taket i Augustenborg i Sverige er dekket med rødlige sedumplanter. Foto: P. Gundersen

I mange byer rundt omkring i verden er installasjon av grønne tak et stadig økende tiltak. Norge har ikke kommet like langt når det gjelder det moderne, grønne taket, men nå begynner noe å skje. Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen har fått en del grønne tak og takhager. Et eksempel på den økte bevisstheten for fordelene av grønne tak ser vi i byutviklingsprosjektet Barcode, i Oslo kommune. Her ble det i reguleringsplanen vedtatt at minst halvparten av takene skal være dekket med vegetasjon.

Ulike typer grønne tak

Grønne tak deles grovt sett inn i tre ulike typer: Ekstensive grønne tak er ofte dominert av sedumarter, veier lite og krever minst vedlikehold. Intensive grønne tak kan inneholde de fleste planter, til og med busker og trær. Slike tak krever mye stell og veier mye. Semi-intensive grønne tak er en mellomting når det kommer til vekt, stell og utvalg av plantearter. Oppbygningen av grønne tak kan variere i betydelig grad, men det kreves alltid mer enn bare jord og planter for å lykkes. Figuren nedenfor viser et eksempel på hvor gjennomtenkt oppbygningen for håndtering av infiltrerende vann kan være.

Eksempel på oppbygging av grønne tak: Under plantelaget befinner det seg et lag med jord og plantenes rotsystemer, et filterlag, dreneringslag, og lag som beskytter takkonstruksjonen. Illustrasjon modifisert etter et bilde av Bauder AS.

  1. Beplantning
  2. Vegetasjonslag
  3. Filtersjikt
  4. Drenerings- og vannlagringspanel
  5. Beskyttelseslag
  6. Separasjon- /glidesjikt