Generelt om grunnvann

Grunnvann er mer enn drikkevann. Uten grunnvann ville Norge vært annerledes; mange elver ville bunnfryse om vinteren og trær ville tørke inn om sommeren.
Grunnvann, Fana i Bergen. Foto: S. Gaut

Grunnvann er en ressurs som ligger skjult i grunnen. Vårt fagfelt har tradisjonelt spesialisert seg på å finne grunnvann, undersøke mengde og kvalitet, og tilrettelegge for bruk som drikkevann. Men grunnvann er mye mer enn drikkevann. Det er en energiressurs til oppvarming og kjøling, en utløsende årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en beskyttelse for kulturarv i undergrunnen, en vanningsressurs for jordbruket og en forutsetning for liv i mange vassdrag ved å sikre minstevannføring i frostperioder.

Faget hydrogeologi handler om å forstå og beskrive grunnvannets rolle i naturen og å utnytte grunnvannet på en bærekraftig måte. Hvordan blir grunnvannet påvirket av menneskelig aktivitet, og hvordan påvirker grunnvannet oss?