Uttak av grunnvann

Grunnvann kan tas ut gjennom borebrønner i fjell og løsmasser. Det bores anslagsvis 8 000 brønner årlig i Norge. I dag brukes cirka 40% av brønnene til vannforsyning, mens cirka 60% er energibrønner. Alternative vannkilder er gravde brønner eller naturlige oppkommer.
Kongsberg Vannverk. Vannforsyning fra løsmassebrønner hvor brønnene er beskyttet med brønnhus og gjerde. Foto: Atle Dagestad

 

Fjellbrønn

En borebrønn i fjell bør bores tilstrekkelig dypt til at stabilt tilsig av vann sikres også i eventuelle lange tørkeperioder. Fordi de vanligste bergartene i Norge er tette, må en fjellbrønn krysse én eller flere vannførende sprekker i fjellet for å gi vann. Kartlegging av sprekkesystemer kombinert med geologisk kunnskap er derfor viktige faktorer for å sikre en god vannkapasitet, ved at brønnen bores gunstig i forhold til oppsprekking. Fjellbrønnen vil kunne gi mest vann per boret meter hvis den bores i helning med sikte på å fange inn flest mulig vertikale sprekker. Likevel er de fleste fjellbrønner i Norge boret loddrett. Kapasiteten til fjellbrønner varierer oftest mellom 0,05 og 2 l/sek med en middelverdi på 0,15 l/s.

Løsmassebrønn

Sammenliknet med fjellbrønner gir rørbrønner i løsmasser normalt de største vannmengdene med kapasiteter fra 1 l/s til over 100 l/s. Løsmassebrønner etableres med slissefilter tilpasset kornstørrelsen på løsmassene som filteret er plassert i.

Gravde brønner

Der grunnvannsstanden er relativt nær overflaten og det ikke er noe alternativ å bore en brønn, kan det være aktuelt å benytte en gravd brønn der vannet samles i en kum. For å bedre vanngjennomstrømningen i løsmassene kan det være aktuelt å bytte ut eksisterende løsmasser rundt kummen med grusig sand. Nederst benyttes pukk. Vanntilførselen (kapasiteten) kan også økes ved å benytte liggende (horisontale) brønner som er forbundet med kummen.

Kilder / oppkommer

Der terrengoverflaten skjærer grunnvannsspeilet vil grunnvannet komme frem i dagen og vi får en kilde (oppkomme, ile, olle). Dersom en ønsker å bruke en kilde til vannforsyning, bør ytelsen (vannmengden) måles gjennom minst ett år og helst et år med lite nedbør. Kildevannet kan samles opp i en kum som plasseres der vannet kommer opp av bakken, for å hindre at det blir forurenset.