Grunnvannsverk

Et grunnvannsverk er et vannforsyningssystem som leverer drikkevann fra grunnvannet til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig. Grunnvannsverk består normalt av vanntilsigsområde, råvannskilde, vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem.
Infiltrasjonsbrønn, grunnvannsverk i Elverum. Foto: Heiko Liebel

Et grunnvannsverk består normalt av én eller flere rørbrønner i løsmasser eller borebrønner i berg/fjell, pumpeverk, strømsikringsanlegg, vannbehandling og distribusjon av vannet i ledning til brukere (abonnenter). De største grunnvannsverkene i Norge er alle basert på løsmassebrønner.

Vannverk som produserer minst 10m3 vann per døgn, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er plangodkjenningspliktige. Andre vannverk er registreringspliktige. Mattilsynet gir plangodkjenninger og fører tilsyn med vannverkene. Eieren av vannverk plikter å følge kravene i drikkevannsforskriften. Oversikt over konkret koordinatfesting av vannbehandlingsanlegg, inntak og andre bygningsmessige konstruksjoner kan betraktes som samfunnsmessig sårbar informasjon. Slik informasjon er ikke alltid fritt tilgjengelig.

Oversikt

For å ha oversikt over vannforsyningssituasjonen i Norge, og oppfylle nasjonale og internasjonale rapporteringskrav, skal vannverk registrere og rapportere data om vannverket og produksjonen gjennom «Altinn». Dataene lagres i Mattilsynets tilsynssystem (MATS). Mattilsynet bruker dataene som en del av tilsynsarbeidet sitt, men de blir også brukt i nasjonal statistikk av ulikt slag, for eksempel hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og av andre forvaltningsetater. Vannverk som produserer minst 10 m3 drikkevann per døgn, forsyner minst 50 personer, 20 husholdninger eller hytter, en helseinstitusjon, en skole eller en barnehage skal rapportere. Mer informasjon om vannverk og rapportering finnes på Mattilsynets nettsider.

Oversikt over hvor det foreligger uttak av drikkevann er ønsket eller nødvendig i forskjellige sammenheng. For å tilfredsstille slike behov har Mattilsynet laget en wms-tjeneste over vannforsyningssystem som forsyner 50 personer eller mer.