Sonderboring

Sonderboringer utføres gjerne i forundersøkelser ved planlagt grunnvannsuttak i løsmasser. 

Sonderboringer er en type undersøkelsesboring benyttet til å beskrive løsmassenes egenskaper og tykkelse, og ofte for å estimere om massene er grove og velsorterte nok til å kunne levere grunnvann til vannforsyning.

Ulike typer sonderboringer

Før år 2000 var håndholdt boreutstyr mest benyttet, mens det er i dag mer vanlig med utstyr tilsvarende det som benyttes under geotekniske boringer. Vi skiller mellom 7 typer sonderboringer

Dreiesondering 

Dreiesondering gir orientering om grunnens relative fasthet og dybden til fast bunn. Det kan ved denne bormetoden til en viss grad bedømmes hva grunnen består av, f.eks. grusige, sandige eller leirige materialer. 

Dreietrykksondering 

Dreietrykksondering er en normert sonderingsmetode som går ut på å trykke borstenger ned i bakken med konstant hastighet og med konstant omdreiningshastighet. Sonderingsmotstanden registreres som det trykk mot boret som skal til for å få den normerte nedpressingshastighet. Dreietrykksonderinger brukes til sondering i finkornede jordarter, fra leire til grus. 

Fjellkontrollboring med borerigg 

Fjellkontrollboring er en bormetode som i geoteknisk sammenheng bare skal kartlegge fjelloverflatens beliggenhet. Primært er oppgaven å forsere jordlagene og bore videre i fjell en viss dybde som kontroll. Motstanden ved boring gjennom jordlagene blir normalt ikke registrert, idet bormotstanden gir tvilsomt grunnlag for å bedømme grunnforholdene. 

Enkel sondering

Sondering med slagbormaskin er en rask og ofte egnet bormetode for bestemmelse av mindre dybder til fast grunn eller antatt fjell i ikke steinholdige materialer. I meget faste masser har slagsonderingen sterkt begrenset nedtrengningsevne. I stein- og blokkholdige materialer, er metoden uegnet. 

Ramsondering

Ved boring i relativt faste, ikke steinholdige jordarter er ramsondering egnet til bestemmelser av dybder til fastere lag. Ramsondering er ikke egnet til bestemmelse av dybder til fjell. 

Slagsondering i berg

Geologisk overflatekartlegging gir ikke alltid nok opplysninger om bergkvalitet. Forutsatt at arbeidet blir utført av samvittighetsfulle erfarne bergborere, kan hammerboring gi verdifulle opplysninger om berget til en rimelig pris. Bløtt berg registreres ved god borsynk, solid berg ved lav og jevn borsynk og hardt berg ofte ved høy borslitasje. Dessuten merkes lett åpne sprekker, leirslepper, ganger og råttent forvitret berg. 

Oppgaveplikt

Utførte sonderboringer for grunnvannsundersøkelser, og tilhørende grunnvannsrapporter, er oppgavepliktig til NGU.