Nyttige data om sand, grus og pukk for arealforvaltning

Det stilles nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027 (regjeringen.no). Det skal sikre at verdifulle mineralske forekomster ikke bygges ned. NGU tilrettelegger geologisk data for bruk til denne type planlegging. Grus- og pukk kartet kan brukes som kunnskapsgrunnlag i arealplaner.

Image
""

Kartet gir en oversikt over grus og pukk i Norge

Image
Ulike kartlag som trengs i arealplanlegging

For å sikre fremtidig forsyning vil en kombinasjon av ny geologisk kartlegging og informasjon fra NGU landsdekkende kart over grus- og pukkforekomster, gi en oversikt over tilgjengelige byggeråstoffressurser. Dette er informasjon som kommuner og fylkeskommuner bruker i sitt planarbeid.

NGUs klassifisering av forekomster som internasjonalt, nasjonalt, regionalt, lokalt betydning eller ikke vurdert, er et verktøy som kan benyttes i avveining mot andre verdier knyttet til arealbruken.

Reguleringsplaner fastsetter betingelser for drift, inkludert miljøhensyn, sikkerhet og områdeutforming. Et eksempel på bruk av NGUs data for regional planlegging er dokumentet «Regionplan for byggeråstoff i Ryfylke» fra 2013 (PDF) utarbeidet av Rogaland Fylkeskommune og NGU.

I denne rapporten ble NGUs data kombinert med andre arealdata for å vurdere om en mineralforekomst bør utvides eller ikke.

Ressursklassifisering av forekomstene

Image
Eksempel på ressursklassifisering av sand-, grus- og pukkforekomster i NGUs kart.
Eksempel på ressursklassifisering av sand-, grus- og pukkforekomster i NGUs kart. Foto: NGU.

Forekomstene i NGUs Grus- og pukk kart er klassifisert etter betydning. Rangeringen er ment som en hjelp når ressursene skal forvaltes.

Kartet viser oversikt om grus- og pukkforekomster på nasjonalt, fylkesvis og kommunalt nivå. De nasjonale og fylkesvise oversiktene setter søkelys på forekomster av nasjonal og regional betydning, mens de kommunale oppslagene viser også forekomster som har lokal betydning.

Det vil alltid være et visst subjektivt skjønn som ligger til grunn for vurderingen av forekomstens betydning som ressurs. Vurderingen skal heller ikke betraktes som endelig og kan bli endret over tid.

Forekomstens betydning er vurdert i forhold til andre forekomster innenfor en kommune eller en større region og det er en samlet vurdering som legges til grunn ved bedømmelsen. In situ-verdi (mulig verdi i bakken-bruttoverdi), kvalitet, beliggenhet og nasjonal forsyning er kriteriene som er benyttet i klassifikasjon av sand, grus og pukkforekomster.

Det er viktig å påpeke at mange forekomster klassifisert som lokal betydning er viktige for å dekke kommunens eget behov for ressurser. I tillegg er det viktig at masser egnet som byggeråstoff, og som er av god kvalitet, i størst mulig grad utnyttes til det de er best egnet til.

Oppslag i NGUs databaser for oversikt over forekomster av nasjonal eller regional betydning.