Mineraler

Norge er rikt på mineraler både på land og i havet. Vi deler mineralressurser inn i ulike kategorier som kritiske mineraler, metaller, sjeldne jordarter og strategiske råmaterialer.

Kart over mineraler i Norge

Image
Trekanter i rød, blå og grønn farge viser i mineralkartet til NGU.

Kart over pågående mineralprosjekter i Norge

Image
Test

Hvordan finner vi mineraler?

NGU identifiserer mineraler i bergarter med avanserte instrumenter og på laboratoriet, men også ute i felt ved å granske utseende, hardhet, vekt, kløv, strek, glans, spalting og krystallstruktur.

Hvor finnes mineraler og hvor mange mineraler finnes det?

De aller fleste bergarter, og de løse massene som dekker berggrunnen, består av mineraler. Det finnes over 5000 mineraler på jorda, med over 10 000 undergrupper eller varianter.

Bergartsdannede mineraler er de som er mest tallrike og viktigst i en bergart. De vanligste bergartsdannede mineraler er feltspat, kvarts, glimmer, pyroksen, olivin, amfibol og kalsitt.

En gruppe mineraler består av bare ett grunnstoff, og de er vanligvis metaller. Det gjelder gull, sølv, kobber, jern, bly, sink, tinn, kvikksølv – og diamant, selv om det ikke er et metall.

Hva er de vanligste mineralene?

De vanligste mineralene i jordskorpa er feltspat og kvarts.

Pyroksen og olivin er vanligst i mantelen.

Hva er industrimineraler og energimineraler?

Mineraler som er viktige råstoffer i kjemisk og metallurgisk industri, kalles industrimineraler.

Energimineraler er mineraler som kan omdannes til energi, og omfatter kull, råolje, naturgass, uran og thorium.

Navn på mineralene er ofte hentet fra personen som først fant mineralet, men også funnsted, kjemisk innhold og egenskaper blir brukt til navnsetting.

Kontakt