Kritiske mineraler

Image
Illustrasjon av at samfunnet trenger langt mer mineraler nå enn i 1700.
Illustrasjonen viser hvor mye mer mineraler samfunnet trenger i dag enn på 1700-tallet. Illustrasjon: NGU/Figuren modifisert etter Volker, Z.,Simons, J., Reiler., Ashfield, M., Rennie, C. (BP), 2014, "Materials critical to the energy industry - An introduction".

Det grønne skiftet og overgangen til bærekraftige, fornybare energikilder krever tilgang til en lang rekke kritiske mineraler og metaller. EU har identifisert et sett mineralbaserte råmaterialer som er særlig kritiske for europeisk industri og næringsutvikling, såkalte «Critical Raw Materials» (CRM).

Faktaboks - Hva gjør et mineral eller råstoff kritisk?

En råvare er «kritisk» dersom den har stor økonomisk betydning, samtidig som det er forsyningsrisko knyttet til den. Dette kan være knyttet til at den har få eller ingen substitutter, eller er strategisk viktig.


Den økonomiske betydningen er særlig knyttet til de store industrilokomotivene i verden, som bil-, fly-, IT- og forsvarsindustrien.

For å øke produksjonen og redusere forsyningsrisikoen er det nødvendig å øke antall produsenter i land med stabile styresett, og i tillegg legge til rette for økt resirkulering.

Hva er de kritiske mineralene i Norden?

Ikke alle av de over 34 mineralene som er definert som kritiske av EU, er med på den nordiske listen til Nordic Innovation.

Likevel er behovet stort og viktig fordi vi importerer og kjøper ferdige produkter som er laget av kritiske råmaterialer. I Norden er følgende definert som kritiske mineraler:

Hvilke kritiske mineraler er det drift på i Norge?

Det er drift på grafitt, og på silisium og titan i Norge. Flere ser muligheter for ytterligere utvinning av disse kritiske mineralske råvarene.

Myndighetene har bedt NGU prioritere kartlegging av områder hvor det kan finnes kritiske mineraler i Norge. Dette kan være kjente nikkel- og kobberforekomster, hvor det kan skjule seg kobolt.

I Fensfeltet i Nome kommune er det store kjente forekomster av sjeldne jordarter, blant annet dysprosium og neodym. Vanadium kan utvinnes som et biprodukt fra jernproduksjon og magnesium som et metall fra store forekomster av dolomitt og olivin. I tillegg kartlegger NGU fosfatholdige bergarter.

Flere forutsetninger må være oppfylt for å utvinne mineraler:

  • Stor nok tonnasje og høyt nok innhold av mineraler og metaller i bergartene.
  • Vurderinger av salgsverdi og lønnsomhet.
  • Nødvendig politisk tilslutning til gruvedrift.

NGU sin rolle i dette er å kartlegge, vurdere og dokumentere et ressurspotensial. Vi tilgjengeliggjør også data som industrien kan benytte i sine mer målrettede undersøkelser.   

Hvilke mineraler og metaller er kritiske for fremtiden?

Kilde: European Commission: Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023 – Final Report.