Hva er forskjellen på sand, grus og pukk?

Image
Bilde av dumper full av knust berg
En lastebil kjører knust pukk. Foto: NGU.

Sand og grus er dannet ved at deler av fjellet har blitt slitt løst. Pukk blir sprengt ut av berget.

Hvordan er sand og grus dannet?

Image
Grus med en hammer oppå.
Siktet grus som er naturlig avrundet. Foto: Mark Simoni, NGU.

Sand og grus er små biter av stein som er revet løs fra en større stein eller fast fjell. De fraktes med vann og vind og samler seg for eksempel i havet eller i innsjøer.

I fjæra kan du finne biter av stein i mange forskjellige størrelser:

  • Store biter kaller vi grus.
  • Små korn kaller vi sand.

De største bitene kaller geologer for stein eller blokk. Biter av stein som er så liten at det er vanskelig å se enkelte korn kaller vi silt eller leire.

Vann er viktig i dannelsen av sand og grus. Særlig viktig er breelvavsetninger, som ble dannet da innlandsisen smeltet mot slutten av siste istid. Enkelte steder kan også elveavsetninger, strandavsetninger og morenemateriale være viktige forekomsttyper.

Et viktig hjelpemiddel til å finne forekomstene, er gode geologiske kart som viser fordelingen av løsmasser og berggrunn.

Image
NGUs løsmassekart viser ulike typer løsmasser i ulike farger.
Image
Utsnitt av berggrunnskartet til NGU.

Hva er pukk?

Image
Pukk med en hammer oppå seg.
Siktet pukk som er kantet pga. knusing. Foto: Mark Simoni, NGU.

Pukk er berg som blir sprengt ut, knust og siktet i forskjellige størrelser. Siden tidlig på 1990-tallet har forbruket av pukk økt i forhold til sand og grus. Strengere kvalitetskrav, spesielt til veiformål, er noe av årsaken til dette.