Forvaltning av grunnvann

Grunnvannet er en skjult ressurs. Derfor må kartlegging til for å avdekke grunnvannets beliggenhet, samspill med omgivelser og miljøstatus. God grunnvannsforvaltning er derfor en kunnskapsbasert forvaltning – om grunnvannsforekomster, samspill med omgivelsene og om hvordan forvaltningen bør skje. 

Forvaltning er den aktiviteten relevante aktører utøver for å ta vare på, benytte eller administrere grunnvann eller faktorer som påvirker grunnvann. Denne brede definisjonen er i tråd med prinsippet om en integrert vannforvaltning, som internasjonalt og nasjonalt er den mest anerkjente strategien for vannforvaltning.  

Integrert vannforvaltning er en prosess som fremmer koordinert utvikling og forvaltning av vann, land og relaterte ressurser for å maksimere økonomisk og sosial velferd på en rettferdig måte uten å kompromittere bærekraften til vitale økosystemer og miljø. En integrert vannforvaltning involverer hele kjeden av aktører, samler kunnskap nedenfra og opp, og studerer samspillet mellom vannressurser og omgivelser i sammenheng.  

Sentralt i en integrert vannforvaltning er at det må utarbeides planer som koordinerer innsats og mål. EUs vanndirektiv – gjennomført i Norge gjennom vannforskriften – er et eksempel på regelverk basert på integrert vannforvaltning.