Eksport av sand, grus og pukk

Image
Graf som viser eksport av pukk, kystsikringsstein og grus fra 1987 – 2022 i millioner tonn.
Eksport av pukk, kystsikringsstein og grus fra 1987 – 2022 i millioner tonn. Gjennomsnittlig vekst var 0.81 millioner tonn årlig, total eksport 29,1 millioner tonn i 2022. Kilde: SSB, NGU og produsenter.

Med en eksportverdi på ca. 2 milliarder kroner er først og fremst pukk, men også sand og grus, i dag et av de viktigste eksportproduktene fra mineralindustrien i Norge. De siste tiårene har spesielt eksporten av pukk til Europa økt betydelig. De viktigste mottakerlandene er Tyskland, Danmark, Nederland, og Storbritannia, som har store kystnære urbane vekstområder og infrastrukturprosjekter som kan forsynes med frakt med båt.

Stor verdiskapning og viktig for fremtiden

Image
Norsk Stein AS på Jelsa i Suldal kommune
Norsk Stein på Jelsa i Suldal kommune Foto Norsk Stein AS.

Potensialet for eksport av norsk byggeråstoff er betydelig. Flere land i Europa har for lite tilgang på sand, grus og pukk av god kvalitet, mens Norge har store volum av kvalitetsstein langs en lett tilgjengelig kystlinje med gode havnemuligheter for utskipning.

Samtidig har Norge gode arbeidsforhold, en veletablert industri med høyt teknisk nivå, og et innovativt forskning og utviklingsmiljø, som sikrer best mulig ressursutnyttelse og at bærekraftmålene innfris ut fra et samfunnsperspektiv.

NGUs kartlegging av geologien langs kysten og data om byggeråstoff forekomster legger til rette for langsiktig forsyningssikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer