Egenskaper og krav til sand, grus og pukk

Image
Kulemølle har to trommler inne i en boks for å måle steinmaterialets motstandsevne mot piggdekkslitasje til vei.

Stein kan brukes til mye, men ikke til alt. For ulike bruksområder stilles det forskjellige krav til for eksempel korngradering, mekanisk styrke, fysiske egenskaper og kjemisk innhold. NGU gjør analyser av mekaniske egenskaper for å vurdere hvor egnet en bergart er som byggeråstoff.

Krav til vei-og betongformål

Image
Ulikt utstyr for å måle kvaliteten på sand, grus og pukk.

Det er spesielt til vei- og betongformål det er strenge krav til korngradering, knuse- og slitasjetekniske egenskaper, evnen til å motstå polering, kornform og antall knuste korn. Enkelte av materialegenskapene vil være avhengig av bearbeiding ved produksjon i knuse-/sikteverk.

For å vurdere kvaliteten til steinmaterialet benyttes standardiserte testmetoder:

  • Los Angeles-metoden gir uttrykk for prøvematerialets motstandsevne mot knusing og benyttes for å vurdere egnethet til mange bruksområder.
  • Kulemøllemetoden angir materialets slitasjeegenskaper og benyttes for å fastlegge steinmaterialets motstandsevne mot piggdekkslitasje til veidekke.
  • Micro-Deval måler også slitasje som det stilles krav til for masser til bruk i veifundamentet (bære- og forsterkningslag) og jernbaneballast.
  • Poleringstesten benyttes for tilslagsmateriale som skal anvendes i asfaltdekker der egenskapen er en av flere faktorer som har betydning for friksjonsegenskapene i veidekket.

Uran/thorium, tungmetaller eller arsen kan være skadelig

Bergarter og grusforekomster kan inneholde uran/thorium, tungmetaller eller arsen som kan være skadelig dersom verdiene er for høye. Miljødirektoratet har utarbeidet normverdier (anbefalte maksimalverdier) for blant annet tungmetaller og arsen.

Uran er kilden for gassen radon, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har anbefalte grenseverdier for radon i pukk som skal benyttes som avretnings- og drensmasser under og rundt bygninger.